Středoškolská literární výchova

 1. Orientální písemnictví
 2. Literatura starověkého Řecka
 3. Literatura starověkého Říma
 4. Evropská středověká literatura
 5. Dějiny české literatury do doby husitské
 6. Naše písemnictví v období od Lipan k Bílé hoře
 7. Naše písemnictví v období temna
 8. Evropský klasicismus a osvícenství
 9. Evropský preromantismu a romantismus
 10. Světový literární realismus
 11. České národní obrození
 12. Česká literatura ve druhé polovině 19. století
 13. Česká poezie v 80. a 90. letech 19. století
 14. Česká poezie na přelomu 19. a 20. století
 15. Česká realistická próza přelomu 19. a 20. století
 16. Světová poezie na přelomu 19. a 20. století
 17. Tradiční světová poezie 1. poloviny 20. století
 18. Světová próza v 1. polovině 20. století
 19. Česká meziválečná próza
 20. Česká poezie mezi světovými válkami
 21. Vývoj divadla 1850 - 1950
 22. Česká literatura za druhé světové války
 23. Česká poezie od 1945 do současnosti
 24. Česká próza od roku 1945 do současnosti
 25. České divadlo od roku 1945 do současnosti
 26. Světová próza v 2. polovině 20. století

Orientální písemnictví

vznik písma: 3500 – 3000 PNL; úrodný půlměsíc – Egypt, Mezopotámie, Indie – orientální despocie;

Literatura starověkého Egypta

Náboženské texty

mýty, báje o vzniku světa; používáno písmo hieroglyfy

Mytologie – souhrn mýtů a bájí; Hymnus – oslava bohů; Hymna – oslava národa;

Texty pyramid – představy o posmrtném životě, zaříkávání; Knihy mrtvých – na stěnách pyramid, na papyru

Světské texty

válečné úspěchy, vědecké poznatky;

světské texty psány hieratickým a démotickým písmem

Ptahhotepovo naučení
Projev řečníka Ipew
Chvála nezničitelnosti knihy
Mika Waltari
Egypťan Sinuhet (1939)

dle autentické povídky

Literatura starověké Mezopotámie

Sumerské písemnictví

3000 – 2000 PNL; klínové písmo;

Urnammův zákoník
Etanův let do nebe
Nářek nad zkázou Uru

Ur (město) zničen v roce 2016 PNL;

Babylónská literatura

Chammurapiho zákoník (1750 PNL)
Epos o Gilgamešovi

polobůh, hledání květiny nesmrtelnosti; fyzickou nesmrtelnost nezíská, ale si uvědomí, že se stane hrdinskými činy nesmrtelný duševně; setkání s bohem Utanapištim;

Literatura starověké Indie

Védy

= texty vědění; upanišady – podmnožina véd (filozofický charakter)

Rgvéd

Hinduistické texty

Mahabharátha

vyprávění o Bharáthovcích, rody Kuru a Pándů; největší básnický epos dějin lidské existence; jazyk – sanskrt; 15 knih;

Bhagavadgíta – část – rozhovor Ardžumy a vozataje – bůh Kršna (oba Pánduovci) -> jádro hinduismu

Rámájana

3. a 2. stol PNL; svatá kniha hinduismu; jazyk sanskrt; hl. postavy: princ Ráma a manželka Síta

Vimanika Šastra

4. stol. PNL; odborná literatura – příručka létání, viman – nebeské plavidlo

Buddhistické texty

Tripitaka

240 PNL; jazyk Pali; jádro buddhismu z části Dhammapada;

Literatura starověké Číny

Li – Po

největší světový básník dějin lidstva; těžké životní osudy, spřízněn s císařem

Literatura starověkého Izraele

Bible – Starý zákon

(slovo z řečtiny = kniha); komplex textů vznikajících 1000 PNL – 130 NL;

Starý zákon – židovská část – Judaismus; vznik v Izraeli; hlavní jazyky hebrejština a aramejština; 39 knih; 3 části: Tóra, Knihy prorocké, Svaté spisy;

Tóra

= Pentateuch = Pět knih Mojžíšových; oddíly Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium;

Genesis

„Na počátku bylo slovo“, Adam a Eva; bratrovražda – Kain zavraždil Ábela;

Noemova archa pro záchranu lidstva, zachytí se na vrcholku Ararat; při stavbě Babylónské věže vznik lidských jazyků;

Abrahám odvádí lidi z Palestiny do Kanaán – země zaslíbené; obětováním syna Izáka prokáže bohu náklonnost; syn Izáka Jákob – od boha jméno Izrael; syn Josef – prodán do egyptského otroctví; získá důvěru faraóna, jeho 11 bratrů a další židé mohou přijít do Egypta, časem se ale všichni stanou otroky

Exodus

osud Mojžíše – po příkazu faraóna utopit novorozené židy vypuštěn na řeku a zachycen faraónovou dcerou; dostane od boha pokyn vyvést židy z Egypta; devět božích ran egyptských; při odchodu rituální zabití berana – konec kultu berana; přes dno Rudého moře na Sinaj; Mojžíš vystupuje na vrchol hory Horeb, -> desatero božích přikázání; desatero uloženo v Arše úmluvy; židé na Sinaji 40 let -> Svátek stánků a Den smíření (Jom-Kippur); Mojžíš umírá na vrcholku hory Nebo;

Jozue – přivádí židy do Palestiny (1250 – 1200 PNL); konflikt s Izraelskými židy;

Knihy prorocké

války proti Filištínům; příběh Samsona;

Saul (1050 – 1010 PNL) – první historicky doložená osobnost - král Izraele;

David (1010 – 970 PNL) – syn Saulův; porazí Goliáše; píše žalmy – chvalozpěvy;

Šalamoun (970 – 930 PNL) – syn Davidův; rád soudí, mudrosloví;

Jeremiáš – po úpadku Izraele a židů tento prorok píše žalm;

Literatura starověkého Řecka

Mykénské období (2000 – 800 PNL)

megalitické stavby – pevnost Mykény; 2000 PNL; báje, pověsti – ÚLS; 2 typy mykénských písem: B – rozluštěno, A – ne;

Eduard Petiška
Staré řecké báje a pověsti

povídky: Pelops, O zlatém rounu, Iáson a Médea, Hérakles, Perseus, Daidalos a Ikaros, Oidipus a Antigona, Trojská válka, Orestes, Odysseovy cesty, Prométheus, Potopa, Orfeus, Sysifos;

hrdinové: král Oidipus, Niobe, Antigona, Hérakles, Perseus, Iáson, Théseus;

Homér
Ilias a Odyssea

vpád Dórů 1200 PNL -> asimilace; od Féničanů přebráno hláskové písmo – přidají k němu samohlásky – alfa, beta, …

bezmála 30 000 veršů; typ verše – hexametr (obdoba časomíry); Homér možná slepý muž; antropomorfizace bohů

Archaické období (800 – 500 PNL)

Epika

Hesiodos
Práce a dny

vývoj světa od stvoření bohy; šťastný život = práce a skromnost;

Lyrika

rozvíjí se v 700 - 500 PNL; psána za účelem hudebního doprovodu: Lyra – hudební nástroj; Monodika – přednáší ji jen sólista; Chór – množství lidí (chórika)

Anakreón

oslavuje radosti života (ženy, víno, zpěv)

Alkaios

oslavuje víno, chvalořečník své kolegyně – Sapfó

Sapfó

první básnířka dějin lidstva; utekla na ostrov Lesbos, obklopuje se ženami, vztahy k nim vyjadřuje v intimních verších;

Klasické období (500 – 300 PNL)

vrchol civilizace; stále poezie + rozvoj dramatu, prózy;

Pindaros

lyrický básník; kalakagathia – člověk krásný tělesně i duševně;

Řečnictví

správná řeč jako umělecké dílo; hodnotí se skladba projevu, argumentace, způsob přednesu;

Ísokratés

zakladatel řečnické školy; chvalořeč Atén:

Panathenaikos
Démosthenes

demokrat; Filipika – hovoří proti Filipu Makedonskému r. 340 PNL;

Aisópos (Ezop)

otrok z Frýgie; první tvůrce bajek;

Helénské období (340 – 146 PNL)

Řecko pod nadvládou Alexandra Velikého; sjednocující jazyk – řečtina; založena Alexandrie, Músaión;

Starořecké drama a divadlo

Řekové bez předchůdců; theatron, skéna, orchestra, chóros;

Cesta ke klasickému dramatu

počátky 1500 PNL na Krétě; Daidalos, Mínos (+ Minotaurus); palác Knóssos – rituální akrobacie;

chrám Eleuzína – obřady uctívání bohyně úrody Deméthéry;

Období archaického Řecka

slavnosti boha úrody Dionýsa; Dithyramby – průvody v městečkách; ve velkých městech – kult boha Apollóna;

kozlí písně – tragoidiá a komoidiá;

Vrchol archaického období

dithyramby se dostávají do větších měst; vytyčeno prostředí – Amfiteátr;

Arión

teorie sólisty – protagonista – a chóru; počátky jevištního dialogu;

Období klasické - tragedie

tragedie zásadně ve verších; 5 částí: expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa; námět – báje a mýty mykénského období;

Aischylós

Atéňan; kritický k demokratickému zřízení; hry z mýtického období Řecka; zavedl deuterogonistu – druhého sólistu

Peršané
Oresteia

3 části:      Agamemnón – vrací se z Tróje, je zavražděn svou manželkou a jejím milencem;

                   Obětující ženy – Orestéz (syn Agamemnóna) provede mstu – zavraždí matku a milence;

                   Usmíření Erinye – Erinye – bohyně šílenství – děsivé přízraky

Sofoklés

aktivní aténský občan; 24 cen na Dionýsiích; vnitřní vývoj, psychologizace postav; zavedl tritagonistu, oslabil význam chóru; je fatalistou (osud člověka předem dán, u něj – vůle bohů);

Král Oidipus

problémy a viny člověka způsobené jím nevědomky;

Antigona

dcera Oidipa; zásadní situace života a smrti, právo na vraždu;

Elektra

sestra Oidipa;

Euripidés

dobově neoblíbený exot až idiot, nepochopen; první humanista; hlavní postavy jsou ženy (hrány muži v maskách)

násilné řešení závěru (katastrofa) – Deus Ex Machina – bůh přinesen strojem;

Trójanky
Médea

životní osud Médey, manželky Iásona; plavba lodí Argo (Argonauti) na Kolchidu za zlatým rounem;

Období klasické - komedie

humorné hry dvojího typu: situační a kriticky parodizující; aktivnější chór, více sólistů; většinou bez nadčasové platnosti;

Aristofanés

klasik řecké komedie; Atéňan; reakce žen na Aténské války – sexuální stávka:

Lýsistrata
Menandros
Komedie plná omylu

Řecká divadelní kritika

Aristoteles
Poetika

obecné myšlenky o divadle platné dodnes; teorie katarze – očištění, divadlo jako výchovný prostředek, psych. a fyzického uvolnění;

amfiteátr – budova divadla, jeviště – orchestra; nejstarší dochovaný amfiteátr: Epidanros; krytá divadla: Ódaión;

Historiografie, dějepisectví

Hérodotos z Halikarnassos

demokrat; otec dějepisu; snažil se o čtivost děj při zachování vysoké úrovně; psal i o Perských válkách;

Historia

devítisvazkové dějiny; hlavní myšlenka – konflikt egejského světa s okolím;

Thukydides

Aténský historik; demokrat; píše dějiny Peloponéské války objektivním pohledem, v osmi knihách;

Xenofón

Atéňan, odpůrce demokracie; odjede do Persie, poté svůj návrat zpět do Řecka za špatných podmínek popisuje v díle:

Anabasis

Literatura starověkého Říma

Panteon (soubor božstev) přebrán z Řecka; literatura nejprve překládána, pak napodobována, v poslední fázi autentická se silným řeckým vlivem;

Livius Andronicus

Řek v římském otroctví; překládá z řečtiny do latiny; překládá Homéra, obdivován

Titus Plautus

první autentický autor, dramatik; jeho princip divadla – nová komedie –> v 17. stol. commedia dell‘ arte

Komedie o hrnci

později převzal Moliére -> Lakomec

Pseudolus
Terentius Afer

oblíbený dramatik;

Tragedie

Lucius Seneca

vychovatel císaře

Phaedra

Řečnictví

Mareus Cato st.

řečník v senátu; každou řeč převede na téma zničení Kartága;

Marcus Cicero

vážený římský senátor; dokonalý řečník, vzor všech ostatních;

Řeči proti Catilinovi

Historiografie, dějepisectví

Titus Livius
Dějiny Říma

dovádí je až do své současnosti;

Publius Tacitús
Letopisy

první římští císařové; navazuje na dílo Tita Livia; nejobjektivnější;

Suetonius Tranquillus
Životopisy dvanácti císařů
Gaius Julius Caesar
Zápisky o válce galské

Próza

Petronius

hlavní postava Sienkiewiczovy knihy Quo Vadis;

Satiricon, Hostina u Trimalchiona

Poezie

Titus Lucretius
De rerum natura – O povaze řečí

filozofická báseň, poučující o životě a jeho souvislostech a o tom, že každý jev má svůj smysl a že nic není náhoda;

Gaius Catulus
Lesbia

intimní verše dívce; sonda do nitra rozervaného římského mladíka

Quintus Horatius Flaceus

zažívá přerod republiky v císařství; zanícený republikán, ve stáří stoupenec císařství;

význačné: Ódy – oslavné básně žen, císaře, Říma; stoické klidné texty; vytyčuje pojem zlatá střední cesta

Exegi monumentum

text na rozloučenou, jeho vlastní pomník; věří v to, co dokázal;

Publius Vergilius Maro

zažívá přerod republiky v císařství, oslavuje tento přerod; z vůle císaře propagovaným -povinným- básníkem;

Bucolica – zpěvy pastýřské; Georgica – zpěvy rolnické

oslava a idealizace lidské práce – zvyšuje morálku lidu;

Aeneis

obdoba Odyssey; historie vzniku Říma – hrdina Aeneas a jeho potomci zakládající Řím; hrdinský epos;

Publius Ovidius Naso

obdivovatel císařství; nadaný básník, ale vyhnán císařem pro údajné kažení morálky; pobývá v Tomoi;

Umění milovat

milostná poezie, rady básníka, jak upoutat zájem druhého pohlaví;

Metamorphoses

mytologie; zpracování řeckých a římských bájí; Daidalos a Ikaros; Pygmalion; veleben G. J. Caesarem;

Tristia

žalozpěvy z jeho odloučení v Tomoi; emotivní verše;

Decimus Iuvenalis
Marcus Martialis

oba mají kritický pohled na dobu, v básních kritizují satirou – nepřímo – Epigramy;

Marcus Aurelius

císař, filozof na trůně; pacifista;

Hovory k sobě

Evropská středověká literatura

Nový zákon

základní text křesťanské víry v Evropě; zpráva o životě, zázracích, umučení, zmrtvýchvstání a nanebevzetí Ježíše Krista;

neuznáván židy; křesťanům doplnil teorii vzniku světa Starý zákon;

Evangelia

evangelia sv. Marka (65 NL), Matouše, Lukáše (o narození Ježíše) a Jana (90-100 NL); o zázracích a smrti Ježíše Krista

Skutky apoštolů

autorem je sv. Lukáš; apoštolé – zvěstovatelé o Ježíšovi; zaměřeno na sv. Petra a sv. Pavla – zahynou v Římě roku 67 NL

Epištoly

autorem je sv. Pavel; je to 14 epištol – forma filozofických dopisů, rad, napomáhajících šíření kultu Ježíše Krista

Zjevení svatého Jana

apokalypsa; děsivé vize konce světa; nevzdělané chudé lidi má vystrašit a přimět je k přijetí víry

Další křesťanské texty

Texty od svatých otců

Patristika

Ambrož, Jeroným a Augustin

Svatý Jeroným
Bibla Vulgata

překlad Starého a Nového zákona do latiny; dodnes výchozí text pro církev; na koncilu v Hypó 393 NL uznán závazným;

Svatý Augustin
De Civitate Dei

dějiny světa podané z pozice křesťana;

Oficia

životopisy svatých, legendy a duchovní písně; náboženská dramata o Ježíši Kristovi = dramatizace evangelií;

klášterní kultura (opevněná místa s hradbami); od r. 800 posun – klášterní školy – vychovávají i státní úředníky;

Světská tvorba – Rytířská epika

veršovaná tvorba z Franci (Provensálsko); dvornost, galantnost, kultivovanost, elegance;

4 klasické ctnosti rytíře: věrnost, zbožnost, galantnost, šlechetnost; rytířské eposy – dobrodružný děj, tragický závěr se smrtí jako cestou ke slávě; často historicky nevěrohodné

Alexandreis / Alexandreida

nejoblíbenější skladba Evropy; každá země má svou verzi; autor – Qualtar Castellion;

Francie

Píseň o Rollandovi

oslavuje smrt před útěkem; základ dalších francouzských rytířských eposů; Rolland – padl v bitvě u Rancesvalles;

Tristan a Izolda

Keltské motivy, milostný příběh; později v pohádkách;

Španělsko

Cantar del mío Cid – Píseň o Cidovi

obdoba Písně o Rollandovi; Cid – historicky dolož. osobnost (Rodrigo Díaz) v dobách bojů muslimů a křesťanů;

Anglie

Cyklus svatého grálu – vztah k ukřižování Ježíše Krista – miska s Ježíšovou krví;

Píseň o Beowulfovi

Německo

Píseň o Nibelunzích

trpasličí rod vlastnící velký poklad; Siegfried – hrdina zavražděný svými příbuznými; manželka Kriemhilda – řeší dilema práva na pomstu;

Rusko

Slovo o Igorově pluku

Světská tvorba – Dvorská epika

provensálská kultura = occitánská kultura; princip – hra, typická dvorská milostná poezie; rytíř jakožto pěvec zpívající a přednášející o lásce své hradní paní; žakéř – případný hudební doprovod; trubadúr – samotný veršotepec; (= truvér ve Francii, minstrel v Anglii, minnesinger v Německu) – měli zásadní vliv na vznik renesance na Apeninském poloostrově;

typy her: chanson – klasický; pastorela – píseň pastýřská; alba – svítáníčka – loučení dvou lidí za rozbřesku;

Humanismus a renesance

v místech obnovených měst – nové životní názory; požadavek práva na svobodu lidí; míra všeho – člověk; potlačováno církví kvůli domnělému odklonu od boha; ve skutečnosti vyzdvihován na úroveň člověka, ten je svobodným tvůrcem;

Renesance – „znovuzrození“ = návrat k tradicím Antiky

Humanismus – myšlenkový proud hlásající nové pojetí života;

vznikají první univerzity; obrana církve – svatá inkvizice; rozvíjí se touha po poznání; autoři se zbavují anonymity;

Johann Gutenberg

vynálezce knihtisku – roku 1448, Mohuč; Iniciály – zdobná písmena v ručně psaných knihách; iluminace – výzdoba

Inkunábule = knihy do roku 1500 = prvotisky

Itálie

František z Assisi
Cantico

nejstarší souvislý text psaný italsky; sbírka duchovní poezie

Dante Alighieri

jeho láska od raného dětství – Beatrice;

Božská komedie

duchovní epos; realita a mystika; obrazy a symboly, básnické alegorie; ichforma;

forma Božské komedie – číslo 3 jako jedinečné číslo; 3 hlavní části: Peklo, Očistec, Ráj; 33 veršů, spojovány v terciny

obsah Božské komedie – nejprve útěk a tápání lesem, pronásledován třemi šelmami (smyslnost, pýcha, lakota), spatření světla – antického básníka jako symbolu rozumu; Peklo – nejdramatičtější; drastické obrazy; Očistec – odlehčení, pocit naděje; Ráj – průvodcem je mu zde Beatrice, složité pasáže, spousta alegorií;

Francesco Petrarca

sní o sjednocení Itálie; autor cestopisů, archeolog; většina jeho hlavního díla dnes neznáma, známy jen:

Sonety Lauře

Na život Laury; Na smrt Laury; forma – sonet = znělka; 4 sloky: 1. a 2. sloka – čtyřverší (Kvartet), 3. a 4. sloka – trojverší (Tercet); 1. kvartet – přináší tezi, 2. kvartet přináší antitezi, 3. a 4. tercet přináší syntezi;

Giovanni Boccacio

první životopis – Danta Alighieriho + komentář k Božské komedii; tvůrce Novely;

Dekameron (1350)

hlavní myšlenka – rámcová novela = lidé vyprávějící své krátké příběhy uprostřed většího nepodstatného děje; povídky = odbočky; píše o životě, jaký je; velmi nadčasové dílo; povídky: Příběh Donny Laurety – (Tofáno a jeho žena Gizele)

Niccolò Machiavelli
O knížeti / Vladař

teoretický spis o tom, jak by měl vypadal ideální vlastnosti; „Účel světí prostředky“; navazuje na Platóna;

„Vladař musí jedna v souladu nikoliv s boží vůlí, nýbrž s blahem obce. Jakékoliv prostředky přinášející užitek obci jsou přípustné, prospěch obce stojí nad vším.“

Michelangelo Buonarrotti

výtvarník, architekt, sochař; také literát - sonety, vzorem Petrarca; intimní lyrika, smutné verše:

Básně
Giorgio Vasari
Životopisy

biografie největších představitelů italské renesance; základ životopisů těchto lidí;

Lodovico Ariosto
Zuřivý Rolland

ironizovaný rytířský epos; hrdinové dřívější doby jsou směšní, také obraz o Itálii;

Torquato Tasso

doba pozdní renesance / nástupu Baroka; děj v Palestině + ironizovaní křižáci:

Osvobozený Jeruzalém

Francie

13. – 15. století = gotická doba; renesance se objeví kolem 1520, ale nikdy se neprosadí, silně katolická země

Francois Villon

vystudoval Sorbonnu; citlivý a božský básník, pobuda; do problémů se zákonem, zachrání ho bratrstvo Coquillardů; dvakrát odsouzen k trestu smrti, dvakrát amnestován, potřetí vyhnán ze země;

Malý testament

tímto dílem vyhrál básnickou soutěž v Blais; v každém verši – kontrast;

Velký testament

loučení se životem; psány argotem, nejnižší vrstvou jazyka – balady v žargonu

Francois Rabelais

františkán, poté benediktin; v roli opisovače se dostává k antickým pramenům; zavražděn kvůli svému dílu:

Gargantua a Pantagruel

velmi ostře satirický skandální román; užíravá spalující kritika, tupé přímé vtipy; odkaz: nejúčinnější kritika = satira

Michael Montaigne

důstojník, soudce, starosta;

Eseje

nový literární žánr známý jen v Antice; zamyšlení nad světem – literárně filozoficky psychologické dílo;

vybízí ke skeptickému vidění života; vzorem pro racionalisty; skvěle inteligentně formulované úvahy;

Anglie

Geoffrey Chaucer

řadový voják; nezapadá do své doby; dostává se do Itálie – poznává renesanci;

Canterburské povídky

rámcová novela – obdoba Dekameronu (Boccacio); příběhy v hospodě; první novodobé dílo anglické prózy

Thomas More

vysoký funkcionář, poté problémy s panovníkem Jindřichem VIII. - popraven;

Utopia

dvě části – líčení společnosti jaká je a společnost, jaká by měla být; utopos – neexistující;

Edmond Spencer

Alžbětinská Anglie; největší básník této doby, tradicionalista;

Královna víl

kombinace pohádek a realistických prvků; královna – bytost s vlastnostmi Alžběty I. (alegorizovaná postava)

Alžbětinské divadlo

Thomas Kyd
Španělská tragedie
Christopher Marlowe

vládní agent – zavražděn; přebíral metody od Shakespeara, jeho vzorem;

Tragická historie doktora Fausta
Žid z Malty
William Shakespeare (1564 – 1616)

rodiště: Stratford nad Avonou; 7 sourozenců; vřelý vztah k ženám od mlada; žena Anne Hathway; utíká ke kočovné herecké společnosti do Londýna; utajovaný vztah s Henrym Wriothesleyem (hrabě ze Southamptonu);

Jindřich VI.; Richard II. a III.; Jindřich IV. a V.

začíná se prosazovat; členem Lord Chamberlain’s Men (od 1594) – nejvyšší divadelní společnost; atrakce Londýna

Veselé paničky Windsorské; Sen noci svatojánské; Zkrocení zlé ženy; Mnoho povyku pro nic;

vše komedie plné optimismu; po úmrtí Alžběty I. -> Lord King’s Men; odteď píše tragedie; později se vrací k rodině;

Romeo a Julie; Hamlet; Král Lear; Othello; Macbeth; Richard III.;

Hamlet – motiv Agamemnóna a Orestéze; Král Lear – motiv sůl nad zlato; Macbeth – zavraždí krále;

Španělsko

Miguel Cervantes

minimální vzdělání; ve službách papeže, pak v armádě; otrok v Africe; vyplacen, vrací se; exkomunikován církví, ve vězení píše Dona Quijota

Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

dva díly (1605 a 1616); původní záměr – parodie na rytířské romány; k tomu přidány prvky beletrie a autobiografické rysy;

rytíř Alonso Quijano si čte rytířské romány – naplno uvěří, transformuje si starý svět do své doby, jeví se jako blázen; věří, že získá srdce své milé – Dulcinea; jeho průvodce – Sancho Panza; jeho kůň – Rozinanta; nakonec je zlomen, pochopí realitu jako nemocný před smrtí; v první fázi – k zasmání, pak si klademe otázku: Není právě doba, ve které žije, bláznovství?

Lope de Vega

nejplodnější dramatik všech dob; dva tisíce divadelních her, některé napsány během jednoho dne; většinou dramata pláště a dýky – situační komedie a postavy se španělskými vlastnostmi: čest, láska

Fuente Ovejuna

= ovčí pramen; vražda feudála, předstírání kolektivní viny, kolektivní solidarity – odpuštěno;

Tirso de Molina

kněz, misionář v Africe; pokračování dramat pláště a dýky

Sevillský svůdce

španělská legenda; Don Juan – záletník a chvástavec; neumí si poručit; pozývá si na večeři v opilosti sochu, zemře na infarkt

Luis de Camoes

Lisabonský rodák, voják v Africe; po návratu invalida, vyhnán, poznává Indii a Čínu; žije v královské přízni

Lusovci

velký básnický epos; ztvárnění velké cesty (jako Odyssea) – o plavbě Vasca de Gamy; vkládány novely; hl. hrdina – Lus (praotec Portugalců); ojedinělé dílo

Holandsko

Erasmus Rotterdamský

Gerhard Gerhards; propagoval Antiku; nenáviděn církví; tvrdí, že pravda boží není pravdou jedinou, ačkoliv je křesťan

Chvála bláznovství

Baroko

velmi katolický směr; probíhal souběžně s klasicismem, ale na jiném území; 17. až 18. století; spousta kacířů (mnoho protestantů); lákadlo pro ně – baroko; kostely – výzdoba, zlato, varhanní hudba, kadidla, hostie;

snaží se hledat jistotu v nejistém světě 18. století, kdy se objevují nové otázky lidské existence; spoléhá na kontrast bůh × člověk; rozevlátost – gesto, pohyb; svátky Masopustu; Popeleční středa;

Calderón de la Barca

církevní hodnostář; pokračovatel Vegy a Moliny – dramata pláště a dýky;

Život je sen

základní otázky lidské existence, smyslu života, práva na svobodu – klíčové evropské ryze barokní drama

Soudce Zalamejský

obdoba Fuente Ovejuna (právo na vraždu), kolektivní solidarita;

Schovávaná na schodech
John Donne
John Milton

profesor v Cambridge;

Ztracený ráj

náboženská epopej, 12dílná, silně alegorická;

Hans Christoph Grimmelshausen
Dobrodružství Simplicia Simplicissima

= nejprostší prosťáček; ve víru Třicetileté války; tragikomedický přídech;

Klasicismus

souběžně s barokem, ale na jiném území; myšlenkově tolerantnější; zdrojem myšlenek – osvícenství; Tereziánské reformy;

klíč k racionalismu; nástup moderní buržoazie; vysoce uznává Antiku;

vytyčuje pro umělce normy a měřítka; čím více jich je splněno, tím je dílo dokonalejší; díla dle šablony;

René Descartes

„Myslím, tedy jsem“; víra, rozum = ratió; hledá v pravdě umění pravdu rozumu; hledá vztah jedince ke společnosti;

Nicolas Boileau
Pravidla klasicistní poezie

Divadlo v době klasicismu

vysoký styl – vše vážné, uměřené, veršované, bez osobního názoru; veršované tragedie;

nízký styl – komedie, nadčasové náměty, nemusí být veršované;

zásadní dílo: Poetika (Aristoteles)

Pierre Corneille

otec klasické tragedie;

Cid

drama španělských dějin; zamiluje se do Ximeny; spor mezi otci – Cid zavraždí jejího otce;

Moliére

Jan Křtitel / Jean Baptiste Pouvelin; komedie nízkého stylu; jeho díla - dokonalým zrcadlem dobové francouzské společnosti; ředitelem Královského divadla v Paříži;

Lakomec

motiv - Komedie o hrnci (Plautus); Harpagon; bohatý měšťan, u kterého se ukáže, že miluje peníze více než své děti;

Tartuffe

příživník, dobrodruh; konec – drama pláště a dýky; podobné prvky u Čapka, Vančury

Misantrop; Měšťák šlechticem; Zdravý nemocný
Jean Racine

tragedie vysokého stylu; ovlivněn řeckým antickým dramatem; silné ženské hrdinky;

Faidra

záporná tragická postava, žena Thésea; intriky končící její sebevraždou;

Jean de la Fontaine

intelektuál; filozofické texty;

bajky dobově přehlíženy, dnes významnější;

Carlo Goldoni

představitel rozvíjející se Commedia dell‘ arte v Itálii

Paprsek na laguně

Dějiny české literatury do doby husitské

počátky v 9. století - bez antických kořenů a s dominantní církevní literaturou;

Konstantin (Cyril) a Metoděj a jejich přínos

od roku 863; písmo Hlaholice (upravená řecká abeceda); 1. typické písmo pro Slovany; vyhnaní žáci mají písmo Cyrilice;

Staroslověnština - je to jazyk, zatímco Hlaholice je písmo;

Překlady

Nový zákon

předchází mu předmluva – PROGLAS – ve staroslověnštině, zdůvodňuje a vychvaluje překlad díla

Knihy Otců
Zákon sudnyj ljudem

křesťanský zákoník, soudní zákoník lidem

Nomokanon

Texty dalších generací

Žitija

životopisy Konstantina i Metoděje; řada zázraků -> legendy; dochovány pouze přepisy (v různých verzích); nejdokonalejší texty písemnictví Velké Moravy; římský název – Moravsko-panonské legendy

Kyjevské listy

jediný dochovaný text z období Velké Moravy; Konstantinovy překlady církevních textů;

Klášterní literatura

po osídlení Čech byly kláštery jediným centrem vzdělanosti;

První a Druhá legenda o sv. Václavu

hlaholice a upadající staroslověnština;

Sázavský klášter: 1032 – 1097

hlavní představitel: svatý Prokop;

Hospodine pomiluj ny

píseň přelomu 10. a 11. století; oslavný, hymnický účel;

Latinské biskupství v Praze: 937

Kristiánova legenda

legenda o životě a umučení svatého Václava a jeho babičky svaté Ludmily; předlohou pravděpodobně První staroslověnská legenda o svatém Václavu;

11. století – latinské písemnictví

Vyšehradský kodex

roku 1085; korunovace Vratislava I.; církevní texty, nádherná výzdoba, dochovaný skvost literatury

Zakládací listina Litoměřické kapituly

roku 1057; obsahuje Glosy – ruční vpisky a poznámky, právě ty jsou v ní významné – první souvislé staročeské věty;

Chorální kniha svatojiřská

kolem 1150; u příležitosti založení baziliky svatého Jiří; také obsahuje glosy;

Latinské písemnictví ve 12. století

Kosmas

církevní vzdělanec a diplomat; kanovník klášterní kapituly; manželka Božetěcha;

Kosmova kronika

Chronica Boemorum; první vážné dílo; celoevropský význam; překlad Starého a Nového zákona následovaný dějinami Čech od praotce Čecha; text prokládán různými odbočkami – příběhy, přísloví, písně, anekdoty, …; objektivní z hlediska mezi-národního, málo objektivní z hlediska důležitostí různých období Českých zemí (nezmiňuje se o Metodějovi)

Bájná (báječná) vyprávění starců – hlavní zdroj = lidová slovesnost

Kosmovi pokračovatelé

Jméno                                      dějiny světa prodlužuje do roku

Kanovník vyšehradský             1140

Vincentius                                 1167 (spis Český cestopis)

Mnich Sázavský                       1180 (umělecky nejlepší)

Gerlach – Jarloch                      1200

píseň Svatý Václave

plní funkci jako Hospodine pomiluj ny – slavnostní, bojová, svatební; nejstarší dochovaný text z roku 1368

13. století

významný proces laicizace; první souvislé česky psané texty;

Ostrovská píseň

nejstarší souvislý psaný text; první verš: Slovo do světa stvořenie; naleziště: Ostrov nad Moravicí;

Kunhutina modlitba

hluboce nábožensky orientovaná poezie;

14. století

Alexandreida, Alexandreis

1300 – 1306; námětově nepůvodní; originál – veršovaný epos o Alexandru Velikém; dochováno 9 částí; alegorizovaný skladba (hl. postava pravděpodobně Přemysl Otakar II.); velmi vlastenecké, vysoká umělecká úroveň;

Dalimilova kronika

1311 – 1314; zachycuje nástup Lucemburků na trůn; nejstarší česky psaná kronika; jako Dalimilovu ji označil Václav Hájek; skutečným autorem možná Jindřich z Varnsdorfu; podobná Kosmově kronice, ale důslednější a vlastenecká; veršována, nízký styl -> oblíbená u nižších vrstev – přispívá k laicizaci;

Latinsky psané texty

1344 založení arcibiskupství v Praze; 1348 založena Karlova univerzita;

Zbraslavská kronika (1320)

klášter na Zbraslavi; Ota a Petr Žitavští; zajímavější než Dalimilova kronika; zahrnuje i nástup Lucemburků

Vita Caroli

vlastní latinsky psaný životopis Karla IV.;

Jan z Holešova

mnich, benediktin;

rozbor: Hospodine pomiluj ny
Pojednání o Štědrém večeru

Česky psané památky

Legendy

Legenda o svaté Kateřině

oblíbená světice Karla IV.; umělecky náročná skladba; popisy mučení křesťanky z Egypta; barevná symbolika středověku

Legenda o svatém Prokopu

svatý Prokop v čele Sázavského kláštera; klášter pěstován jako zajímavost; klášter Emauzy, klášter Na Slovanech;

Odborná tvorba

Bartoloměj z Chlumce
Slovník

latinská slova překládána do českých; vědecké názvosloví pro potřeby studentů artistické fakulty UK;

Cestopisy

Mandevillův cestopis

překlad; autor – Angličan - John Mandevilla; o orientálních zemích; možná tyto země nenavštívil; evropský trhák;

Marco Polo
Milion

Marco Polo se po své 3leté cestě do Číny stal správcem provincie; knihu píše ve vězení, v němž se ocitl kvůli válce mezi Benátkami a Janovem, které se účastnil; kniha zaměřena proti inkvizici;

Rytířská epika

Štilfríd a Bruncvík

německá legenda (Stillfried –orel a Braunschweig - lev); oblast – Brunšvicko;

Tristan a Izolda

Lyrika

světská lyrika; spousta textů zpívána; zvláštní odnož – Alba – svítáníčka;

Dřevo se listem odievá
Závišova píseň
Stratilať sem milého
Noci milá

Disputační texty

dominantní je spor duše s tělem: kdo může za to, že tělo je nádoba plná hříchů;

Tkadleček

převratný text, neveršovaná próza (předloha- Oráč a smrt)

velmi náročné se spoustou symbolů a alegorií

Drama

rozvíjí se až ve 14.století (pouliční divadlo)

Mastičkář

hluboce náboženský obsah

1360 - počátek velké ekonomické krize = všeobecná krize feudalismu (1378-schizma)

Smil Flaška z Pardubic
 Nová rada

 - kolem 1400, alegorie, hájí spol. pozice feudála, konzervativní postoj

Společensky kritické texty

Satirické

Hradecký rukopis

1360, proti zbohatlíkům a praktikám ožebračovat, dva cykly

Desatero kazanie Božie
Satiry o řemeslnících a konšelích
O lišce a džbánu
Studentská satira - žákovská

vagantská

často střídá češtinu a latinu = MAKARÓNSÉ SKLADBY

 Podkoní a žák

pouze česky, je to rozhovor dvou chudých v šenku o tom jak jsou chudí

Píseň veselé chudiny

ke konci 14. století, úryvek (hodina č.93): "Jižť nám zima přišla..."

Husovi předchůdci

sledují úpadek a kritizují ho; vzorem pro Husovy předchůdce byl Jan Wiklef - universitní mistr v Oxfordu, kritik

Konrád Waldhauser

rakouský němec, jako 1. volá po nápravě

1363 v Praze na pozvání Karla IV.

Jan Milíč z Kroměříže

z bohatších vrstev, káže latinsky a česky; káže proti církvi, do vězení, zemřel před upálením

Matěj z Janova

universitní mistr, absolvent Sorbonny, píše kritické texty; 1389 - obžalován z kacířství, 1390 odvolán z university

měl zásluhu na založení Betlémské kaple r.1391; 1. překlad Bible do češtiny (pravděpodobně)

Pravidla Starého a Nového zákona

velmi ostrá kritika soc. poměrů

Tomáš Štítný ze Štítného

nejvýznamnější autor před Husem; káže laicky svému okolí (nebyl knězem), od r.1370 je jeho kázání sepisováno; překlady z lat. do češtiny

Knížky šestery v obecných věcech křesťanských

jeho vlastní sepsaná kázání, je to poučení jak by se člověk měl chovat

Knížky o šašiech

alegorie na šachové figurky a jejich pohyb

Jan Hus (1370 - 6.7.1415)

J.Čechy (Husinec), na Pražské universitě vystudoval artistickou fakultu; učí zde a studuje teologii; 1390 - 1402 = studia, 1402 - rektorem celé university; 1402 ale odchází do Betlémské kaple a káže; 1409 ještě krátce rektorem Karlovy university - znovu odchod

pokračuje v myšlenkách Milíče a Wiklefa - problémy s církví, prohlášen za kacíře; 1410-1411 odchod z Prahy (ztratil ochrannou ruku Václava II.; 1414 předvolán na koncil v Kostnici, tam řešena otázka situace v církvi (1414-1418)

6.7.1415 upálen, a 1416 upálen i Jeroným Pražský, který jej přišel obhajovat

De Ecclesia (O církvi)

nejvýznamnější latinský text, mimořádně kritické, 1413 zveřejněno

Knížky o svatokupectví

nejradikálnější text, kritika odpustků a daní, srozumitelné pro chudinu

Výklad Viery, Desatera a Páteře

komentuje texty a dokazuje jak jsou porušovány

Postila

vrcholné Husovo dílo, sborník kázání, Post illa verba = "Po těchto slovech"

O pravopise českém

chce nahradit spřežky diakritickými znaménky, autorství Husa není 100% prokázáno

Nejdůležitější texty doby husitské

1415 (1419)- 1434(37) je zde HRH, vrcholí proces laicizace české literatury;

bohatí si kupují úřady, lidé chtějí číst a psát, církev slábne

Vavřinec z Březové

zapisovatel a nejvýznamnější autor doby Husitské

Husitská kronika

 - latinsky, období 1414-1422, pro-husitské

Píseň o vítězství u Domažlic

latinsky, písňová skladba, o roce 1431

Budyšínský rukopis

pravděpodobné autorství, má 3 části

Žaloba Koruny české
Porok Koruny české (porok=pokárání)
Hádaní Prahy s Kutnou horou
Bez autora
Jistebnický kancionál

sborník písní (Kdož jsú boží bojovníci)

Žižkův vojenský řád

 - souhrn práv a povinností husitského bojovníka

Naše písemnictví v období od Lipan k Bílé hoře

1434-1620; katolická církev ztratila svůj význam, nový fenomén Kališnictví

Petr Chelčický (1390 - 1460)

pacifista, kritik své doby, chce aby se lidé vzdali majetku; 1457 - společenství bez majetku a krále

Jednota bratrská - nekatolíci

vznikla v lesích Kunvaldu, obdivují vzdělání (1520-Lukáš Pražský - navrhuje neodmítat vzdělání

O boji duchovním

 - 1421, pacifistické odmítání války

 O trojím lidu řeč

 - 1425, lidé vládnou, modlí se, pracují

 Sieť viery pravé

 - alegorie, síť = křesťanství, 1433

Obecná charakteristika 1433-1620

laicizace, demokratizace, znalost čtení a psaní, 1465- Trojánská kronika; reformované církve, rozvoj humanismu

 Jan z Rabštejna

ve službách Jindřicha z Poděbrad

 Dialogus

latinsky, 1. významný humanistický text v našem písemnictví

 Hynek z Poděbrad

syn Jiřího z P., přeložil 11 povídek Dekameronu (Boccacio)

 Májový sen

lit. skandál (erotický)

Cestopisy

od 14. století v rámci laicizace, obrovský zájem až v 16. století (Amerika, Indie)

Václav Šašek z Bířkova

cestopisy z doby Poděbradské

panoš pro Lva z Rožmitálu a Blatné

Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a Blatné z Čech až na konec světa

převyprávěno Jiráskem "Z Čech až na konec světa"

Oldřich Prefát z Vlkanova

svědectví o Turcích, srozumitelnou češtinou

Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

popraven na staroměstské exekuci

Putování (od Čech do Egypta a Arábie)

nádhernou češtinou, vyšlo po r.1600

Latinští humanisté

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

dvořan Vladislava II. Jagellonského

Satira k svatému Václavu

latinsky, satira k ubohým českým poměrům

Zikmund Hrubý z Jelení

žije v Basileji; vydává slovník:

Lexicon symphonum

Čeští humanisté

Řehoř Hrubý z Jelení

radikální myslitel, překládal Cicera, Petrarcu

Viktorin Kornel ze Všehrd (1460 - 1520)

zakladatel českého humanismu, překlady knih sv. Otců

Knihy o napravení padlého

staročeštinou, vyzdvihuje češtinu

O právech, o súdech i o Deskách země české knihy devatery

právnický text, kritika zemského zřízení

Jednota bratrská

1457 vznik, myšlenky Chelčického, pronásledování; L. Pražský (1460 - 1528) je pro rozšíření a přijetí vzdělání

1525 - 1530 rozvoj školského systému; 1550 - 1620 obrovský vzlet vzdělání českého lidu

Jan Blahoslav (1523 - 1571)

1. velký vzdělanec JB

Akta Jednoty Bratrské
Šamotulský kancionál
Muzica

hudební teorie

Gramatika česká

ukazuje krásu češtiny

Filipika proti misomusům

kritika nevzdělanců

Překlad Nového zákona

nejlepší dílo

Bible kralická

nejvýznamnější text do roku 1620; překlad SZ;

Zábavná literatura

knížky lidového čtení, není to na vysoké úrovni

Historie o bratru Janu Palečkovi
Ezopovy bajky
Enšpígl
Faustova práva

Historická literatura

Václav Hájek z Libočan

kat. kněz, příliš funkcí

Kronika česká

česky napsaná, 1541, plná výmyslů a polopravd; psána čtivě = dobový bestseller

Martin Kuthen
Kronika o založení Země české

nezáživná, ale pravdivější než Hájkova

Předbělohorská generace (1550 - 1620)

vrchol češtiny, "Zlatý věk české literatury"

prvky humanismu i renesance

Jan Melantrich z Aventina

zasloužil se o rozvoj knihtisku, 1552 vlastní tiskařství; skvost tisk. umění, 230 knih

Daniel Adam z Veleslavína

Melantrichův zeď; dějiny světa v datech:

Historický kalendář
Mikuláš Dačický z Heslova
Paměti
Václav Budovec z Budova

vysoký šlechtic, popraven na náměstí 1621; znal Istanbul a Islám

Anti Al - Korán

 - obhajoba křesťanství, Bible = pravda

Akta a příběhové

 - vzpomínková literatura, líčí r.1609 Majestát Rudolfína

Jan Kampanus Vodňanský

rektor Karlovy university; řada krásných veršů, lat. psané prózy a dramata; muzikant

Naše písemnictví v období temna

1627 - OZZ pro Čechy; 1628 - OZZ pro Moravu; 1618 – 1648 Třicetiletá válka; nářečí, folklóry

ÚLS - lidové písně – nejčetnější; 1719 – 1772 – české noviny (Rosenmüller)

Pololidová tvorba

František Josef Vavák
Paměti písmáků
Václav František Kocmánek
Lamentatio rusticana = nářek venkovanů
Selský otčenáš
O selském hňupu, který chtěl žákem býti

Kultura paláců

jezuitské drama; (závěrečná hra SŠ = maturita)

Bedřich Bridel
Jesličky (vánoční verše); Co Bůh ? Člověk ?
Adam Michna z Otratovic
Loutna česká; Česká mariánská muzika; Svatonoční muzika
Jakub Jan Ryba
Česká mše Vánoční
Bohuslav Balbín
Historické rozmanitosti království českého
Výtah z českých dějin
Obrana jazyka slovanského, zvláště českého
Tomáš Pešina
Mars Moravicus

Brusiči českého jazyka (puristé)

Jiří Konstanc
Brus jazyka českého (koblouk – klobouk)
Václav Jan Rosa
Čechořečnost; Discursus lipirona – Příhody smutného kavalíra – a la mode

Český literární exil

Pavel Skála ze Zhoře
Historie církevní
Pavel Stránský
O státě českém
Jiří Třanovský
Cithara sanctorum – evangelické písně
Jan Amos Komenský (Uh. Brod / Komňa / Nivnice 1592 – 1670)

1611 – na VŠ c Německu (Herborn, Heidelberg)

1613 – návrat, 1616 – kněžské svěcení

1616 – 1622 učitel a kazatel JB

1622 – ukrývá se ve V. Čechách

poté v Lešnu (střídavě); 1641 – Londýn, 1642 zpět;

1656 – požár v Lešnu

 

Labyrint světa a Ráj srdce (24)

alegorie; poutník + 2 tovaryšové – Všezvěd Všudybud a Mámil; poznání boha v závěru – konstanta

Informatorium školy mateřské (30, Lešno)

zahájení pedagog. dráhy; soubor rad maminkám;

Brána jazykům otevřená (31, Lešno) (ianua)

bestseller; latinská učebnice + encyklopedie + slovník + mluvnice + ilustrace; 100 témat, 1 000 vět, 8 000 slov;

Didactica magna

stěžejní text; první systematická práce o výchově; soustava pedagogických pojmů (škola hrou, …) „Všechno ať plyne samo, ať ve škole není žádná povinnost“

Orbis pictus

svět v obrazech; přepracovaná BJO

Opera Didactica omnia – Veškerá díla didaktická (58, Norimberk)

završení pedagog. díla Komenského; čtyřdílné; sebrané spisy; závěr – optimální vzdělávací a výchovný systém => Pedagogická bible

Kšaft umírající matky,  Jednoty bratrské (50, Lešno)

psán v hluboké sklíčenosti; vidina pomalé smrti JB; „Však věřím, že vláda věcích tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český …“

Divadlo veškerenstva věcí

projekt českého slovníku naučného; myšleno jako gigantická encyklopedie zahrnující vše (plán – 28 dílů, vyšel 1)

Poklad jazyka českého

slovník spisovné češtiny, mluvnice, literatury, + ukázky; shořelo v Lešně

Všeobecná porada o nápravě věcí lidských

vševěda a všenáprava; forma „výpisů“ ze VŠECH knih !; objeveno v Halle 1935;

 

18. století

Antonín Koniáš
Klíč, kacířské bludy k rozeznání otvírající

seznam závadných knih; 3614 / 1233; husitská, Komenského a protestantská díla; likvidace špalíčků

obdobní – M. Třebíčský, A. Poustka, Jakub Tarmus

KARCERY – zvláštní jezuitské sklady závadných knih

 

Jan Felbiger

poradce MT;

Všeobecný školní řád

6-12 let – povinná školní docházka; výuka v mateřském jazyce;

Marie Terezie 1740 – 1780; zrušení Jezuitského řádu – 1773; Josef II. 1780 – 1790

Evropský klasicismus a osvícenství

Klasicismus

Francie

libertini = volnomyšlenkáři

Cyrano de Bergerac
Cesta na měsíc

(předchůdce J. Wernea, E. Rostand – z Cyrana hrdinu)

Jean de La Fontaine
Bajky

Osvícenství (18. století)

Francie

Charles Louis de Montesquiev
Perské listy
Duch zákonů
Voltaire
Candide
Denis Diderot
Jakub fatalista

(M. Kundera – Jakub a jeho pán)

Jean Jacques Rousseau
O společenské smlouvě
Emil aneb O výchově
Julie aneb Nová Héloisa
Prévost
Paměti urozeného muže

Anglie

John Milton
Daniel Defoe
Život a dobrodružství Robinsona Crusoea, námořníka z Yorku
Milostná dobrodružství Moll Flandersové
Jonathan Swift
Guliverovy cesty
Henry Fielding
Tom Jones

Evropský preromantismu a romantismus

Preromantismus = sentimentalismus

hrdina ne proti všem; Ivanhoe; Ohlasová poezie

Anglie

James Mc. Pherson
Ossianovy zpěvy
Robert Burns
Veselí žebráci
Anne Radcliffová

předchůdkyně hororu – gotický román

Sicilský román
Záhady Udolpha
William Wordsworth
Samuel Taylor Coleredge
Balada o starém námořníku

Francie

Francois René de Chateaubriand
Duch křesťanství
Atala

(přeložil Josef Jungmann)

Německo

Johann Wolfgang Goethe

1749 – 1832; Frankfurt nad Mohanem; 1775 – pozvání od knížete Karla Augusta – všeobecný rozvoj

Sturm und Drang (+ Johann Herder + Friedrich Schiller)

Utrpení mladého Werthera

(1774) – fiktivní dopisy; autobiografické rysy;

Ifigenie na Tauridě; Torquato Tasso

oba div. dramata, ovlivnění pobytem v Itálii

Wilhelma Meistera – Léta učedníků; Léta tovaryšská
Faust

2 díly – 1808 a 1832

Friedrich Schiller
Loupežníci -  (Karl Moor; K. Čapek – Loupežník)
Úklady a láska
Óda na radost

Romantismus

hrdina proti všem; VFR; 1815-1850; autostylizace; osamělý hrdina;

Německo

Friedrich von Hardenberg / NOVALIS
Hymny noci
Modrý květ
Jacob a Wilhelm Grimmové
Německé pověsti
Wilhelm Hauff

- umělé pohádky, 3 cykly – 1- zastavující karavana – vyprávění; 2- šejk + otroci; 3- hospoda Spessort (tajemné, ponuré)

E. T. A. Hoffmann

Jacques OFFENBACH – zhudebnil Libreto (Hoffmanovy pohádky)

Životní názory kocoura Moura
Heinrich Heine
Kniha písní
Obrazy z cest
Německo – Zimní pohádka

Anglie

George Gordon Byron
Childe – Heroldova pouť

autobiografické; na cestách po Evropě; dojmy z nich; => Byronská povídka ; Korzár

Percy Bysshe Shelley

životopisy – André Maurois; Iwing Stone; znal se s Byronem

Odpoutaný Prométheus
John Keats
Endymion

libé pocity – láska, harmonie, romance

Sir Walter Scott (1771 – 1832)
Ivanhoe

Anglie v době do vlády Richarda Lví srdce

Kenilworth

doba vlády Alžběty I. Anglické

Jane Austenová

předběhla svou dobu; moderní; hrdinky – ženy; psychologizace postav;

Pýcha a předsudek

Francie

Victor Hugo (1802 – 1885)

syn Napoleonova generála; konzervativní výchova; zradikální; vyhnanství na ostrově Jersey; bojuje proti rasismu

Chrám matky boží v Paříži

románová freska; Quasimodo; Esmeralda; Frólo;

Bídníci

Jan Valjean – absolutní chudoba, krádež chleba – žalář, pak bohatne, pomáhá chudým; barikádní boje – Gauroche

Legenda věků

básnický projekt; vývoj lidstva; napodobování – Jaroslav Vrchlický, Josef Svatopluk Machar;

Ruy Blas
Henry Beyle / Stendhal

ve své době neznámý intelektuál; muži s maskami, nadávající si do pokrytců; Julien Sarel; kariéra přes postel ->

Červený a černý
Kartouza parmská

= věznice (klášter) kartuziánů; výrazová přesnost, věcnost; vnitřní monolog postav

Alfred de Musset
Zpověď dítěte svého věku

autobiografický román; o živ. pocitech; hl. hrdina – Octane; považuje svou generaci za ztracenou;

George Sandová

propagátorka ženské emancipace; milostné a společenské skandály

Valentina

Rusko

Michal Lomonosov

zakladatel novodobé ruské literatury

Alexandr Radiščev
Cesta z Petrohradu do Moskvy
Ivan Krylov
Alexandr Sergejevič Puškin (1799 – 1837)

dědeček - Ibrahim Hannibal – princ z Etiopie – darován carovi -> bohatá rodina; 2x vyhnanství; zastřelen v souboji; žena Natalia Gončarovová

Evžen Oněgin

motiv zbytečného člověka; - do ruské literatury; dívka Taťána; sok Lenskij;

Kavkazský zajatec; Bachčisarajská fontána; Cikáni

lyricko-epické poemy, plýtvání motivy

Kapitánská dcerka

nejvýznamnější próza, Novela, Jemelian Pugučov

Boris Gudunov
Michail Lermontov
Na smrt básníka
Démon

spor Boha s Démonem (+Tamara), kterému Lermontov fandí – symbolem svobody

Hrdina naší doby (5 Novel + Pečorin)
Maškarní ples / Maškaráda

Polsko

Adam Mickiewicz (1798 – 1855)

Vilnius; chce obnovu Polska; vyhnanství; pomáhal Osmanské říši ve válce proti Rusku

Konrád Wallenrod
Pan Tadeusz

národní epos Polska; profrancouzský postoj

Dziady

mrtví přicházejí a promlouvají s živými (obdoba svátku dušiček)

Juliusz Słowacki

stesk po Polsku; obdoba – K. J. Erben – Zlatý kolovrat

Balladyna
Sándor Petöfi
Miluji tě, milá; Národní píseň
Edgar Allan Poe

konfliktní neurotik; hororové novely

Havran; Vražda v ulici Morgue; Zlatý Skarabeus

Světový literární realismus

prudce kontrastní, navazuje na romantismus; kapitalistická spol., průmyslová revoluce, vědecko-technická revoluce; proletariát – dělnická třída

velmoci, kolonializmus, imperialismus; dělnická hnutí; nové funkce literatury; konec výlučného jedince, nyní je běžný vzorek populace; hrdina se vyvíjí – dynamický; větší důraz na pochopení; literatura se snaží pochopit společenské zákonitosti; soudobá tematika; snaha o vědecké metody v umělecké literatuře

=> Naturalismus – přírodovědecké exaktní metody (dědičnost, prvky formující povinně člověka – nemůže se osvobodit)

maximálně objektivní postižení světa, společnosti, jedince; vůdčí žánr: PRÓZA; široký okruh čtenářů -> srozumitelnost

Anglie

Thomas Nash
Nešťastný poutník
Thomas Deloney
Jack z Newbury
Charles Dickens
Kronika Pickwickova klubu

Pickwick a jeho 3 přátelé putují po Anglii, sluha Samuel Weller je tahá z bryndy

David Copperfield
Oliver Twist
William Makepeace Thackeray

tradice autorského čtení; hazardní hráč – na dně; lit. časopis The Corubill Magazine

Nevinné žertování o slovech; Trh marnosti
Charlotte, Emily a Anna Bronteovy
Charlotte – Na větrné hůrce, Emily – Jane Eyr
William Wilkie Collins

detektivní zápletky, zakladatel novodobé detektivky, dílo M. kámen – postava Cuff

Žena v bílém; Měsíční kámen
Robert Louis Stevenson
Ostrov pokladů; Podivný případ dr. Jekylla a pana Hydea
Thomas Hardy
Starosta Casterbridgeský; Neblahý Juda
Rudyard Kipling
Knihy džunglí
Oscar Wilde (1856 – 1900)

vzdělaný, lev salónů; společenský pokles (homosexuál - Bossie); umění pro umění; L’art pour L’art – umění pro umění – čisté

Slavík a růže
Obraz Doriana Graye
Jak je důležité míti Filipa
De profundis

Francie

Honoré de Balzac (1799 – 1850)

žena Evelyna Honorská (polská šlechtična); braková četba; v dluzích; dožil se společenského uznání;

dokonalé mikroskop. rozbory a analýzy lidských postav; kvantita ne na úkor kvality (100 románů a povídkových cyklů); ústřední motiv – peníze

Lidská komedie: (3 díly)
Otec Goriot

otec, provdá dcery, sám; postava osamělého muže - Rastignac

Ztracené iluze

ml. básník Licien de Rubempré

Lesk a bída kurtizán

kurtizána Ester, salóny i podsvětí

Evženie Grandetová
Gustav Flaubert
Paní Bovaryová

Ema Bovaryová, provdá se za muže kterého nemiluje; neúspěšná při hledání milence; sebevražda

Salambo; Bouvard a Pécuchet
Émile Zolla

neúspěšný student SŠ; veřejné mínění; smysl pro spravedlnost; aféra s Alfredem Dreyfusem – článek – ztratil na váženosti

Germinal; Zabiják; Lidská bestie
Guy de Maupassant

Velmi malé příběhy a úvahy na malé ploše; úsměvné i kruté, modernistické postupy

Kulička; Yveta
Alphonse Daudet

Oblasti Francie; málo dějové prózy;

Listy z mého mlýna
Anatole France
Ostrov tučňáků

– satirické, pobouření, skandál

Jules Verne
Děti kapitána Granta; Tajuplný ostrov; Cesta kolem světa za 80 dní; 20 000 mil pod mořem; Cesta na Měsíc; Paříž ve 20. století; Pět neděl v balóně; …

Rusko

Začátek ve 40. letech 19. stol.

Vissarion Bělinksij

Slovesné umění je prostředkem boje proti poměrům panujícím na Rusi. Tyto poměry = ekonom. a polit. zaostalost; poslán na Sibiř; probojovává Gogola a Turgeněva.

Alexander Gercen

putuje do Anglie (kritik Rusi), zmírá žalem po rodné zemi.

Nikolaj Gogol

(= MYKOLA HOHOL); Ukrajinec; nadčasový; ke konci života spálil díla popřel je, zapřel se;

Ženitba; Hráči
Revizor

Potěmkinovy vesničky; Chlestakov; slzy hrůzy

Taras Bulba

historická tematika – Ukrajina – polští velkostatkáři x dánští kozáci

Mrtvé duše

Čičikov – soukromý podnikatel; kritická satira

Ivan Gončarov
Oblomov

zbytečný člověk; absolutní pasivita; nic se v životě nenaučí, neumí překonávat překážky;

Ivan Turgeněv
Šlechtické hnízdo; Otcové a děti; Lovcovy zápisky
Fjodor Dostojevskij (1821 – 1881)

psychologické prózy; psychoanalytické prvky; knihy bez děje; postavy s psychickými poruchami; extrémní; modernista, exp.

Bílé noci
Zápisky z mrtvého domu

ze Sibiře; pohrdá ostatními ale nemůže se jim vyhýbat

Zločin a trest

těžký román; hl. postava – Roskolnikov – v bídě; chce studovat, zavraždí lichvářku; žalář

Idiot

tragická postava knížete Myškina; - hodný člověk ve zlé společnosti – Mesiáš

Běsy; Bratři Karamazovi
Lev Tolstoj
Sevastopolské povídky

L.T. se snaží obránit město před Angličany a Francouzi; krátké povídky s řadou postřehů

Vojna a mír

4 díly; o struktuře společnosti; historické i vyfabulované postavy; trojice Pierre Bezuchov, Nataša Rostovová, Andrej Bolkonskij; vymyšlení; dobře líčené kritické situace; malý rozdíl mezi realitou a fikcí;

Anna Karenina

nešťastně se vdala; nevěra => sebevražda;

Vzkříšení
Kreutzerova sonáta

depresivní; L. T. – ke konci života – blázen; vše odmítal; náboženský mystik;

Anton Pavlovič Čechov

skromný lékař; cestovatel po Rusku, většinou v Moskvě; umělecká zkratka – hodně informací v málo větách; Doktorské povídky

Racek
Strýček Váňa
Tři sestry
Višňový sad

klasická dramata; hrdinové – šlechtici + rodiny v úpadkové fázi; vše bublá pod povrchem, něco velkého se blíží;

Sever

Henrik Ibsen
Peer Gynt
Opary společnosti
Nora
Strašidla
Heda Gablerová
Björnstjerne Björnson *1903

venkovská realistická próza; historická i soudobá tematika, krásy severské přírody;

Synnöve ze Slunečného návrší
Knut Hamsun *1920
Hlad

psychoanalytický román o pocitech začínajícího spisovatele, který chce psát, ale trpí bídou

August Strindberg
Červený pokoj
Tanec smrti

manželství se mu nepovedlo; ženu popisuje tak, že v něm zabíjí vše dobré;

Selma Lagerlöfová *1909
Gösta Berling
Henryk Sienkiewicz *1905

historická tematika; není suchý realista, fandí dobru;

Quo Vadis

= kam kráčíš?; Šavel se ptá zjeveného Krista; láska mladého Římana a křesťanky;

Ohněm a mečem

Poláci vládnou Ukrajině

Díly: Ohněm a mečem, Potopa, Pan Walodyjowski

fandí Polákům (proti Gogolovi)

USA

James Fenimore Cooper
Pionýři

lidi dobývající divočinu; Mathanel Bump + Chingachgoog; 4 pokračování – Poslední Mohykán, Stopař, Prérie, Lovec jelena

Herman Melville

5 let námořníkem, uprchl na ostrov, zjistil že je mezi lidojedy, Merkézy, zachráněn;

Bílá Velryba

kapitán Achat, velryba rozbije loď

Harriet Beecher Stoweová
Chaloupka strýčka Toma

vyvolal Občanskou válku v USA

Mark Twain
Dobrodružství Toma Sawyera
Dobrodružství Huckelberyho Finna
Panna ve zbroji
Princ a chuďas
Francis Bret - Harte
Štěstí křičícího tábora
William Sydney Porter = O’Henry

žurnalista, humoristický povídkář, nikdy nepíše romány, klas. americký vypravěč;

Uspořená libra
Jak oloupili vlka
Frank Norris
Chobotnice

alegorický název pro železniční trať = trast = síť chapadel;

Jack London
Povídky rybářské hlídky

zprvu neměl peníze, pak byl pirátem ústřicové farmy a poté se stal hlídačem této oblasti s farmou – chytal své bývalé kumpány

Tajfun u Japonského pobřeží
Volání divočiny
Mořský vlk
Bílý tesák
Martin Eden

Nobelova cena

Alfred Nobel: 1833 – 1896

poprvé udělena 1907 (vždy 10. prosince jako výročí Nobelova úmrtí)

České národní obrození

Josef II, Josefínské reformy; Patent o zrušení nevolnictví; obrozenci – učitelé u šlechtických rodin = přístup ke knihovnám;

Předchůdci ČNO

Gelasius Dobner

Akademické gymnázium v Praze

Kritický komentář k Hájkově kronice
Ignác Born

Učený klub -> Soukromá spol. nauk -> Česká spol. nauk -> Král. spol. nauk -> Česká akademie věd

První fáze ČNO (1780 – 1815)

František Martin Pelcl

prvním profesorem české řeči na Pražské univerzitě; purista – tvoří češtinu dle vlast. uvážení; málo věřil, že se čeština ujme

Nová kronika česká
Spisovatelé zemí českých
Josef Dobrovský (1753 – 1829)

filolog; není umělcem; zakladatel slavistiky; zavrhnul časoměrnou poezii, zavedl přízvučnou prozódii (přízvuk na 1. slabice); odmítl Rukopisy

Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen sprache = Zevrubná mluvnice české řeči (1809)
Německo – český slovník
Mluvnice staroslověnštiny
Geschichte der böhmischer Sprache und Literatur = Dějiny české řeči a literatury (1792)
Česká prozódie
Antonín Puchmajer

píše přízvučnou prozódií, daktyl (!..), trochej (!.), jamb (.!); organizátor novočeské básnické družiny;

Óda na jazyk český; Óda na Jana Žižku z Trocnova
Sebrání básní a zpěvů; Nové básně
Šebestián Hněvkovský
Děvín; Vnislav a Běla

texty mají nízkou uměleckou úroveň;

Hlasatel český (1806, 1. český literární časopis)

České noviny

Karel František Rosenmüller
První číslo Pražských poštovských novin (1719 – 1772)

postupně klesající úroveň a čtenáři;

Václav Matěj Kramerius

Jan František Neuburk – u něj zaměstnán jako opisovač -> objeví předbělohorskou literaturu

Jan Ferdinand Schönfeld ho zaměstnal v novinách, které roku 1786 obnovil; později mu svěřil všechny funkce;

Krameriusovy C. K. Pražské poštovské noviny -> Krameriusovy C. K. vlastenecké noviny

rozvážeč novin – František Ladislav Hek (A. Jirásek – F. L. Věk)

Česká expedice; Trojánská kronika

Českou expedici obnoví 1790;

České divadlo 1. fáze ČNO

vysoká a nízká divadla; 1738 – divadlo V kotcích (vyšší spol. vrstvy, německy); 1771 – Kníže Honzyk (strašlivá úroveň češtiny); 1781 – 83 stavěno Nosticovo divadlo; Bouda 1786; 1862 – Prozatímní divadlo; 1868 – základní kámen ND

Václav Thám

překládá, píše kritiky a vlastní díla; červenec 1786 po zákazu hraní v Nosticově divadle postaveno divadlo Bouda;

Odběhlec od lásky synovské

hráno poprvé v Nosticově divadle; obrovský úspěch nastartuje Tháma; vyšší vrstvy získají odpor k českým vrstvám

Břetislav a Jitka
Básně v řeči vázané

české dílo před Pelclem i Dobrovským, výběr česky psané poezie; ke konci života alkoholismus;

Karel Ignác Thám

překládá Macbetha a Schillerovy Loupežníky, úspěšné; umírněnější;

Obrana jazyka českého
Prokop Šedivý
Pražští sedláci

Druhá fáze ČNO (1815 – 1840)

Napoleonské války; Metternichovský absolutismus; ČNO viděno z Vídně jako zábavný folklór; 1818 – Národní muzeum;

čeština uchycující se ve městech; naděje proti pangermanismu - panslavismus - Borovský zavrhne, austroslavismus – podporuje F. Palacký; vznikají kvalitní překlady (čeština je zvládá); objeví se Rukopisy (Královédvorský a Zelenohorský);

Josef Jungmann (1773 – 1847)

umělecká a vědecká osobnost;

Matice česká (1831) - sdružení českých vědců, na jehož založení se podílel;

Slovesnost

první novodobá čítanka; první novodobá teorie literatury;

 Historie literatury české

1500 autorů, 7500 děl + komentáře k nim;

Česko-německý slovník (1834 – 1839)
Ztracený ráj (překlad J. Miltona); Oldřich a Božena
Jan Josef Svatopluk Presl

lexikograf, spolupracovník Jungmanna; botanická a zoologické názvy; geologie, chemie, …; první vědecký časopis:

Krok

Rukopisy – RKZ

mají podpořit český národ, mají být důkazem toho, že i češi mají staré texty z období dávné historie;

Rukopis Královédvorský (objeven 1817)

v komoře kostela ve Dvoře Králové nad Labem; programový výstřižek; 12 listů, 14 básní; domnělý autor: Záviš z Falkenštejna; domnělá doba vzniku: před r. 1300

Rukopis Zelenohorský (objeven 1818)

anonymně poslán kovářem do Vlasteneckého muzea; 8 programových stránek o Libušině soudu, doba vzniku - 9. stol.;

Václav Hanka, Josef Linda, František Hořčička
Záře nad pohanstvem – J. Linda
Tomáš Masaryk; Jaroslav Goll
Athaneum (1886) – úvodní článek tohoto časopisu proti RKZ

Čeští panslavisté

Ján Kollár

Slovák píšící česky; jeho láska – Wilhelmina Schmidtová -> Mína jako ideál krásy, citů, příslušnosti ke Slovanům;

Slávy dcera

bůžek lásky Mílek, bohyně Sláva, dcera Mína; přepracovává ale zhoršuje;

František Ladislav Čelakovský

vychovatel, novinář; sbírá ruskou lidovou poezii; umělecky přepracovává => Ohlasová tvorba; zakladatel balady

Ohlas písní ruských

epické; v Rusku tyto básně – Byliny; patos, smutek nad tragickými ruskými dějinami; Ilja Murovec, Ilja Volžanin;

Ohlas písní českých

lyrické; popisy krajin; Toman a lesní panna;

Slovanské národní písně; Mudrosloví národu Slovanského
Pavel Josef Šafařík

vzdělaný Slovák, posiloval sebevědomí Čechů;

Dějiny slovanského jazyka a literatury ve všech nářečích
Slovanské starožitnosti

monumentální vědecká práce o veškerém Slovanstvu a jeho historii;

Karel Hynek Mácha (1810 – 6.11.1836)

individualista, romantik; nedostatečně pročeský – za svého života neuznán; v mládí se odnárodnil, jeho smýšlení pak zformovali polští revolucionáři; tulák, divadelník -> Kajetánské divadlo – poznává Lori (Eleonora Šomková); syn Ludvík Mácha; K. H. Mácha psychicky ničí Lori, která je pro něj málo inteligentní;

Svatý Jan; Bojarin
Máj (1836)

dobovými kritiky nepochopeno, Mácha se stáhl do Litoměřic; skladba: předzpěv (pro-češství) – zpěv – zpěv – intermezzo (morbidita) – zpěv – intermezzo (nářek) – zpěv;

Cikáni (A. S. Puškin); Křivoklad (z románu Kat); Marinka
Pouť krkonošská; Večery na Bezdězu;

České divadlo 2. fáze ČNO

Jan Nepomuk Štěpánek

rozjíždí profesionální divadelní český program; vůdčí představitel České herecké družiny -> Česká scéna při Stavovském divadle; první česká opera:

Dráteník
Václav Kliment Klicpera

píše veselohry; bydlel u něj J. K. Tyl; 1846 ředitelem Akademického gymnázia;

Hadrián z Římsů; Rohovin čtverrohý; Zlý jelen
Josef Kajetán Tyl (1808 - 1856)

pod vlivem J. N. Štěpánka a V. K. Klicpery; ochotník u Stavovského divadla; oženil se s Magdou Forchheimovou, milenecký vztah s její sestrou Annou Rajskou; z Hradce Králové se s ní vrací do Prahy, podporován Jungmannem;

časopis Jinde a nyní -> Květy české -> Květy; Selské noviny, Česká včela, Pražský posel; založí Kajetánské divadlo; ke konci života upadne v zapomnění, po smrti velkolepý pohřeb;

Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka

slepý houslista Mareš zpívá sólo -> Česká národní hymna;

Strakonický dudák (Švanda); Lesní panna
Tvrdohlavá žena; Jiříkovo vidění
Jan Hus; Žižka z Trocnova; Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové
Krvavá pře aneb Kutnohorští havíři
Rozina Ruthardova; Dekret Kutnohorský; Rozervanec
Poslední Čech

Třetí fáze ČNO (1840 – 1848)

Karel Havlíček Borovský (1821 – 1856)

přesný v diagnostikách problémů, moderní, vzdělaný; ateistou; vychovatelem v Moskvě, po návratu zatratí Rusko; do sporu s Tylem kolem Posledního Čecha; redaktorem Pražských novin; iniciátor svolání Slovanského sjezdu; noviny Slovan; 1851 – 1855 odloučen do Brixenu;

Obrazy z Rus; Epištoly Kutnohorské
Tyrolské elegie

píše z Brixenu, básnická reportáž;

Křest svatého Vladimíra

Kyjevská Rus; vrchol jeho odporu k církvi; vážná témata: Travestie

Král Lávra

alegorie na panovníka (osel a despota)

Epigramy: Etymologický, Selský, Literární
Božena Němcová (1820 – 1862)

Barbora Panklová; spiklenecký vztah s babičkou (Magdalena Novotná) proti o 14 let starší matce (Terezie Panklová); poslána do Chvalkovic; vnucen manžel Josef Němec; silný vlastenec, ona ho nenávidí; sbírala ústní lidovou slovesnost; utekla do Prahy, kde se od ní všichni odvrátili; píše povídky do novin; ke konci života nemoc;

Babička

bez děje; pletenec štěstí, idyly, pohody; její odvrácení od reality a vzpomínky;

Divá Bára; Karla; Pohorská vesnice; Chudí lidé
Slovenské pohádky; Obrazy ze života slovenského; Chýše
Národní báchorky a pověsti; Obrazy z okolí Domažlického; Selská politika
V zámku a podzámčí; Chýše pod horami
Dobrý člověk; Pan učitel
Karel Jaromír Erben (1811 – 1870)

uzavřený vědec, sekretář Českého muzea, archivář města Prahy; zájem o folklór;

Prostonárodní české písně a říkadla
Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních
Kytice

balady v průběhu 15 let časopisecky; prvky romantismu; nadčasové, bez určení místa; fatalismus; pokání -> odpuštění

Záhořovo lože

jeho reakce na Máj; skončí dobře (Záhoř vyprosil odpuštění);

Karel Sabina

přítel Máchy, vysvětloval Máj; tragický životní osud; udavačem proti své vůli, prozrazen, v hanbě;

Úvod povahopisný; Na poušti; Oživené hroby; Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách
Josef Václav Frič

radikál, organizuje stavby barikád;

Písně a bašty; Paměti; Václav Bolemír Nebeský; Protichůdci
Václav Bolemír Nebeský

blízký přítel Boženy Němcové; nadaný básník; kritika, překlady

Protichůdci

Česká literatura ve druhé polovině 19. století

kapitalismus, buržoazie, průmyslová revoluce; spisovný jazyk, základní díla, na kterých se dá stavět, věda osamostatněna;

časopis Lumír – F. B. Mikovec; almanachy – 1855 – Lada Nióla, 1858 – Máj > májovci – myšlenkový odkaz Máchy, nepochopeni, setřeni

členové: Josef Barák, Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá, Sofie Podlipská, Adolf Heyduk, Rudolf Mayer; příznivci: Erben, Němcová, Sabina, Frič

1862 – Prozatímní divadlo, 1868 – základní kámen ND, politika – Mladočeši mají Národní listy (1861),

Májovci

přívrženci realismu s romantizujícími prvky

Vítězslav Hálek

dobově nejoblíbenější a nejúspěšnější; poezie – jednoduchá, srozumitelná, veselá (Pohádky z naší vesnice kritické k příchodu kapitalismu)

Poezie: Večerní písně, V přírodě, Pohádky z naší vesnice
Próza: Muzikantská Liduška, Na statku a v chaloupce, Na vejmínku, Poldík rumař
Jan Neruda (1834 – 1891)

publicistika na vysoké úrovni - fejetony, navazující na Havlíčka; celý život v mírné chudobě; jeho láska – Karolína Světla;

Básně: Hřbitovní kvítí, Knihy veršů (kniha veršů výpravných, kniha veršů lyrických a smíšených, kniha veršů časových a příležitých), Písně kosmické, Balady a romance (Balada horská, Balada dětská, Balada o Karlu IV.), Prosté motivy, Zpěvy páteční
Próza: Povídky malostranské (1878)

evropská úroveň, tragické životní příběhy během poklidného děje, kritika pomluvy

Karolína Světlá (1830 – 1899)

Johana Rottová, sestra Sofie Podlipská; Petr Mužák nejprve učitelem, pak manželem; zamiluje se do Nerudy, podněcuje ho; syžetová schémata děl se moc opakují

Novela: Dvojí probuzení

zakladatelská osobnost moderní venkovské realistické prózy

Povídky: O krejčíkově Anežce, Hubička (B. Smetana); Romány: Vesnický román, Kříž u potoka, Kantůřice, Frantina, Nemodlenec
Městská próza: Černý Petříček, První Češka, Zvonečková královna; Kresby z Ještědí
Jakub Arbes

post-májovec, výborný novinář, pak ve vězení; kvantita na úkor kvality;

Publicistika: Zveřejňování medailonů nových lidí v českém prostředí (zahraniční spisovatelé), romány: dělnické prostředí

Romány: Kandidáti existence, Moderní upíři, Štrajchpudlíci

Romaneta – typ Novely, pojem vymyslel Neruda, výstřední hrdinové, dramatický nepravděpodobný děj, příšerné scenérie, motivy tajemství, nakonec rozuzlení

Šílený job, Advokát chuďasů, Svatý Xaverius (1873), Ďábel na skřipci, Ukřižovaní, Zázračná madona
Adolf Heyduk

lyrické básně (vzor Hálek), opěvuje přírodu a Slováky, přispívá ke sbližování – tímto navazuje na Němcovou

Básně, Cimbál a husle
Gustav Pfleger – Moravský

první představitel čistě realistického románu, jeho zakladatel; dnes zastaralá díla; syžet. schéma Paní Fabrikantové příliš podobné Paní Bovaryové (G. Flaubert)

Paní fabrikantová
Rudolf Mayer

dělník jako hlavní postava; V poledne – palác s kotlem a dělník který chce vyhodit dům do povětří

V poledne
Václav Šolc

promrhal svůj talent; utíkal od rodiny ke kočovné společnosti a zpět ke svojí matce; oblíbil si gazely, oslavuje lidskou práci

Píseň o ruce mocné, Prvosenky

Česká poezie v 80. a 90. letech 19. století

Prusko – rakouská válka, porážka Rakouska, zahrnutí Čech k Rakousku – hořkost Čechů; 1868 – ND; klidný vývoj dějin, František Josef I.

Ruchovci

almanach Ruch; výrazné vlastenectví, návaznost na panslavismus, chválí venkov, proti kapitalizmu, patetická poezie

Josef Václav Sládek (1845 – 1912)

mezi Ruchovci a Lumírovci (pomáhal obnovit almanach Lumír), 2 roky v USA, zásadní vliv na náš život, lituje indiány, odpor k bílé civilizaci

Na hrobech indiánských

po návratu učitel angličtiny, obnoví časopis Lumír (1873), pak překladatel, překlady na úrovni tvůrčích činů, ceněn jako lyrik (intimní, teskná a vlastenecká lyrika) zakladatel poezie pro děti – učí vztahům k práci

Básnické sbírky: Básně, Jiskry na moři, Světlou stopou, Na prahu ráje, Sluncem a stínem, Selské písně a české znělky
Poezie pro děti: Zlatý máj, Skřivánčí písně, Zvony a zvonky
Svatopluk Čech (1846 – 1908)

redaktor časopisu Květy, advokát, považován za národního básníka, patetická poezie, humanista

lyricko – epické verše

historická tematika (oslava husitství):

Husita na Baltu, Adamité, Roháč na Sioně, Václav z Michalovic

vesnická tematika (stesk při pronikání kapitalismu):

Lešetínský kovář

alegorické skladby:

Evropa, Slávie

epika

Ve stínu lípy

veršované povídky, tragické prvky, rámcová novela

Básnické sbírky: Jitřní písně, Nové písně, Písně otroka

próza

fejetony, cestopisy, arabesky, beletrie, novely, satirické romány

Jestřáb kontra Hrdlička, Broučkiády: Pravý výlet pana Broučka na Měsíc, Nový epochální výlet p. Broučka, tentokráte do 15. století

Matěj Brouček, bohatší Pražák, se dostává do legračních a konfliktních situací s éterickými bytostmi na měsíci, v druhém díle je upálen Žižkou

Lumírovci

časopis Lumír 50. let – F. B. Mikovec, 1893 obnoven J. V. Sládkem; produkci ruchovců označují za krotkou a slabou; hledají podněty ve světové poezii;

spory a vzájemné osočování Lumírovců a Ruchovců utiší Jan Neruda

Jaroslav Vrchlický (1853 – 1912)

spousta literárních druhů, žánrů a forem, spousta děl, nemá žádné se nedá označit jako stěžejní; z Loun, Emil Frída,

Básnická sbírka: Básně

tímto dílem zapůsobil na Sofii Podlipskou, ta mu začala psát hýčkavé dopisy; ožení se s její dcerou Ludmilou; sekretářem České techniky, mimořádným profesorem Univerzity Karlovy, od 1900 pád kariéry

Rovina obsahu poezie

člověk po všech stránkách (jako V. Hugo),

Cyklus: Zlomky epopeje – Bar-Kochba, Selské balady

Rovina formy poezie

tvoří lehce, ozdobuje; spousta útvarů, v 80. letech vnímán jako „České básnické kníže“

Eklogy a písně, Poutí k Eldorádu, Okna v bouři
Hippodamie (Fibich zhudebnil), Noc na Karlštejně
Julius Zeyer

exot, samotář, nepraktický; blouznivé texty – novoromantismus;

Obnovené obrazy – přepracovává legendy, fabuluje, motiv – hledání lásky

Epická poezie: Karolínská epopeja, Vyšehrad (B. Smetana zhudebnil)

Karolínská epopeja – oslava rytířství, Vyšehrad – motiv z RKZ (věří v ně)

Dramata: Radúz a Mahulena
Romány: Jan Maria Plojhar, Dům U Tonoucí hvězdy

Česká poezie na přelomu 19. a 20. století

kankány, bary, cirkusy, automobily, letectví; růst nacionalizmu (napětí Češi x Němci x Židé); emancipace;

1895 – časopis Rozhledy – Manifest české moderny (Josef Svatopluk Machar, Antonín Sova, Otokar Březina, Vilím Mrštík, F. X. Šalda)

Česká moderna – volné sdružení lit. autorů, kteří jsou kritičtí ke všemu starému (ČNO)

Jaroslav Vlček
Dějiny české literatury (1893 – 1921)
Svatopluk Machar

úředník ve Vídni; členem Maffie, vězněn, gen. inspektor Československé armády, znal T.G.M.; přivítal nástup fašismu –> upadl v zapomnění

Confiteor

= „Má zpověď“; připomíná Hřbitovní kvítí (Neruda); kritika spol. poměrů

Tristium vindobona

parafráze na Ovidia – Tristium; antiklerikální lyrika

Zde by měly kvést růže

osudy žen, stoupenec emancipace, láska k Růženě Svobodové

Svědomím věků

cyklus, chce napodobit Zlomky epopeje (Vrchlický)

Antonín Sova

básník; ředitel městské knihovny v Praze; ochrnutý; modernista, impresionismus – přírodu zachycuje v jednom okamžiku, jiskří

Květy intimních nálad; Z mého kraje
Soucit i vzdor

jeho přispění k České moderně

Údolí nového království

SYMBOLISMUS – odmítá přímé pojmenování, abstrakt. forma vyjádření;

Lyrika lásky a života; Zpěvy domova
Otokar Březina (Václav Jebavý) (1868 – 1929)

učitelem po celý život; samotář, tulák; proudy metafor v díle -> šílenství symbolů -> polytematická poezie; vrcholný symbolismus

Tajemné dálky; Svítání na západě; Větry od pólů; Stavitelé chrámů; Ruce

Větry od pólů – největší abstraktno, těchto pět básnických sbírek vydává 1895 – 1901

Karel Hlaváček

typický zástupce dekadence; (jako Oscar Wilde, Arnošt Procházka a další …)

Sokolské sonety

obdivuje spolek Sokol; později se sám tohoto díla zřekl

Pozdě k ránu

lyrická sbírka, dekadentní; hranice snu a reality -> Nezval + surrealisté

Mstivá kantiléna

odpor, revoluce, paralela – nizozemská buržoazní revoluce

Anarchističtí buřiči

dekadentní, cyničtí, bohémští, aktivní provokatéři; časopis Nový kult; V. Dyk, F. Šrámek, K. Toman, F. Gellner, S. K. Neumann

František Gellner

Francesco Farniente – je pro něj příznačné nic-nedělání; padl v 1. SV

Po nás ať přijde potopa; Radosti života

Radosti života – odmítá symboly, používá přímá pojmenování

Fráňa Šrámek (1877 – 1952)

rodiště Sobotka; antimilitarista; žije u rodičů své manželky (soukromý sňatek s učitelkou); 1946 jmenován národním umělcem; vnímán jako básník mládí a lásky

Života bído, přec tě mám rád; Modrý a rudý; Splav

Modrý a rudý – podněcuje k dezerci; Splav – intimně lyrické verše, idolem mladé generace

Stříbrný vítr

próza, Jan Ratkin – autobiograf. román; nesyžetovost,

Léto; Měsíc nad Řekou

dramata, v prvním fandí mládí, ve druhém je umírněnější; jevištní impresionismus (malá časová plocha)

Viktor Dyk

právník, novinář, spisovatel; obviněn z antimilitarismu, velezrady, rozsudek smrti – veřejné mínění -> boj za záchranu, propuštěn

Marnosti; Satiry a sarkasmy; Pohádky z naší vesnice; Okno; Milá sedmi loupežníků; Krysař; Zmoudření Dona Quijota

Okno – nejznámější báseň Země mluví – psáno ve vězení, vybízí k milování a bránění své země; Krysař – legenda z Hamelnu; D. Q. – Cervantes

Karel Toman

tulák, bohém, asociál; nejčistší český lyrik;

Melancholická pouť; Sluneční hodiny; Měsíce; Stoletý kalendář;
Stanislav Kostka Neumann (1875 – 1947)

bouřlivák, vychováván tetičkami; hnutí Omladina, 18 měsíců ve vězení, kde napsal NBC; založil časopis Nový kult; jmenován Národním umělcem

Nemesis, bonorum custos; Satanova sláva mezi námi; Sen o zástupu zoufajících
Kniha lesů vod a strání

vrchol české lyriky; chvála Matky přírody;

Nové zpěvy

oslava moderní technické civilizace, města, absolutní oslava lidské práce;

Rudé zpěvy

naplno uvěřil ideám komunismu; varuje před nástupem fašismu poté, co byl vyloučen z KSČ na 5. sjezdu;

Srdce a mračna; Sonáta horizontálního života
Petr Bezruč (Vladimír Vašek) (1867 – 1958)

jeho otec Antonín Vašek napadl pravost RKZ, zkritizován tiskem, zkolaboval, umírá – nenávist P. B. po celý život vůči Praze; narozen v Opavě, pobýval v Brně, pak Frýdek Místek, a opět Brno, nakonec Branka u Opavy a Kostelec na Hané; pěší turista; lásky: Doda Bezručová, Maryčka Sagonová, Fanynka Tomková;

Slezské písně (1909, 1928)

žije v představě že brzy zemře – vykřičí ze sebe zlost vůči chudobě ve Slezsku; básně posílá do časopisu Čas (Jan Herben); když je jako anonym. autor odhalen nemá zájem o své dílo, až do důchodového věku;

Stužkonoska modrá

Leoš Janáček zhudebnil některé jeho písně;

Den Palackého
František Xaver Šalda (1867 – 1937)

literární kritik, jeden z nejlepších; spoluautor Manifestu české moderny; velmi oblíbené přednášky (docent románských literatur na UK)

Syntetism v umění

kritika na Herbenovu kritiku básně Analýza v časopisu Čas;

Boje o zítřek; Duše a dílo
O nejmladší poezii české

pozitivně hodnotí český poetizmus, zahraniční surrealismus a dadaismus

O takzvané nesmrtelnosti díla básnického

své dílo předal Juliu Fučíkovi (ultralevičák);

Šaldův zápisník

vychází každoročně, vždy velmi vítáno

Loutky i dělníci boží, Zástupové, Dítě

Česká realistická próza přelomu 19. a 20. století

Božena Němcová, Májovci; specializace prozaiků od 80. – 90. let 19. století; okruhy: venkovská, městská, historická próza

Venkovská próza

Východočeští realisté

Karel Václav Rais

tradicionalista, zachycuje pronikání kapitalismu;

Výminkáři

líčí potomky, kteří odložili své rodiče na výmínek, jako nevděčné a necitelné děti

Zapadlí vlastenci

obrázky neznámých buditelů, idylické; postava faráře Kalouse se objevuje jako hl. hrdina v díle Západ

Západ

Farář Kalous; oslava neznámých osobností ČNO;

Pantáta Bezoušek
Kalibův zločin

netypický román, tragedie sedláka;

Tereza Nováková

zájem o folklór a etnografii; vzor v K. Světlé;

Maloměstský román

biografie dcery K. H. Borovského Zdeničky;

Jan Hálek; Jiří Šmatlán; Na Librově Gruntě; Děti čistého živého; Drašar

pět románů o životě ve východočeských vesnicích; skutečné životní osudy -> dokumentární realismus; čtvrtý román (DČŽ) je o náboženské sektě Skupina čistého ducha svatého (navenek fanatici, kteří chtějí lepší život dle zásad křesťanství)

Antal Stašek

vlastním jménem Antonín Zeman; advokátem chudých; syn Ivan Olbracht; levicové postoje; vlivy polského a ruského realismu

Blouznivci našich hor

obdoba T. Novákové – o spiritistech, vyvolávačích duchů;

V temných vírech
O ševci Matoušovi a jeho přátelích

osudy Matouše Štěpánka (dle povídky 1876), kvůli levicovým názorům se dostává do konfliktů, emigruje;

Šumavští realisté

Jindřich Šimon Baar
Jan Cimbura

sedlák, který i přes svůj stereotypně způsob života zjišťuje, že měl jeho život smysl, protože se držel předků a tradic

Paní komisarka

hlavní postava = Božena Němcová

Osmačtyřicátníci
Lůsy

trilogie z Chodska; spory sedláků a chalupníků

Hanyška a Martínek
Karel Klostermann
Ze světa lesních samot; Mlhy na blatech

povídkové knihy; zadumaná próza, připomíná skandinávskou literaturu; přemýšlivé a popisné

Moravští realisté

Alois a Vilém Mrštíkové
Maryša

divadelní hra, dobový skandál kvůli tomu, že hra obsahovala kriminální čin; hl. postavy: Lízal, Vávra, Maryša, Francek;

Rok na vsi

idylické jako Babička (B. Němcová); dědina Hrabůvka (Diváky); vesnický rok, folklór, nářečí

Jan Herben

zakladatel časopisu Čas; folklorista;

Do 3. a 4. pokolení

přenos špatné pověsti člena rodiny na jeho potomky i po stovce let;

Městská próza

Ignát Hermann

novinář, obdivovatel Nerudy; fejetony a sudničky (povídky ze soudních přelíčení); naturalista;

Pražské figurky; Z pražských zákoutí

povídkové knihy

U snědeného krámu

román; vrchol naturalismu; tlustospis připomínající dílo Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku (Neruda); manželka vyvolené obchodníka Martina Žemly (Šustrová) překazí svatbu; tragický konec obou postav kritizován; Žemla je příliš dobrosrdečný

Otec Kondelík a ženich Vejvara
Tchán Kondelík a zeť Vejvara

původně časopisecký román; hl. postavy: Pepička (dcera Kondelíka), Vejvara; kondelíkovština – postoj Vejvary

Historická próza

Václav Beneš Třebízský

katolický kněz; národně uvědomělý, konflikty s katolictvím; střetávání Čechů s Němci v jeho povídkách a románech;

Anežka Přemyslovna; Královna Dagmar
V červáncích kalicha; V záři kalicha; Pobělohorské elegie

dva husitské romány a jeden z doby pobělohorské

Zikmund Winter

chce popularizovat historii;

Kulturní obraz českých měst

zpočátku příliš vědecké dílo

Rakovnické obrázky; Pražské obrázky

povídkové knihy; doba přelomu 16. a 17. století;

Rozina sebranec
Mistr Kampanus

přesné, umělecky působivé dílo; Jan Kampanus Vodňanský jako básník, rektor a později katolík; spáchá sebevraždu

Alois Jirásek

rodiště Hronov; filozofickou koncepcí českých dějin vycházel z Palackého; vrchol dějin – Husitské revoluční hnutí a ČNO;

v roce 1948 vnucen na školy a tím lidem znechucen; dobové jazykové prvky posilují věrohodnost, ale snižují čtenost

Husitské revoluční hnutí

Mezi proudy
Proti všem

zachycuje vznik a průběh revoluce; založení Tábora; vytváření sekt; vrchol – bitva na Vítkově (1420)

Bratrstvo

husitské hnutí po porážce u Lipan; utečenci na Slovensku (Bratříci); Jan Jiskra z Brandýsa (hejtman); Mária (ženská postava)

Husitský král

nedokončené dílo; psal o Jiřím z Poděbrad, pak ale poznával jeho nedobré stránky;

Jan Žižka; Jan Hus; Jan Roháč

divadelní hry

Období ČNO

F. L. Věk

pětidílný román; osudy Františka Ladislava Heka; knihkupec a národní buditel; první fáze ČNO

U nás

fiktivní město Podolí (Hronov) a období 1820-1850; páter Havlovický; chce vykořenit bídu a náboženská nesnášenlivost

Filozofská historie

novela, maloměstské prostředí; červen 1848, barikády;

Pobělohorské období

Temno

pojem zakoření; náboženský a společenský útisk lidu 1710-1730; kritizuje kolaboraci Čechů;

Psohlavci

povstání Chodů proti Němcům; Jan Kozina, Lomikar, Kryštof Hrubý

Skaláci; Skály

knižní prvotina (Skaláci)

Knihy pro děti

Z Čech až na konec světa

poselstvo Jiřího z Poděbrad do západní Evropy; vychází z cestopisu Václava Šaška z Bířkova

Staré pověsti české

vychází z kronik a pověstí; česky cítící, fandí Čechům proti Němcům; vychází z Palackého

Dramata v duchu symbolismu

Lucerna

báchorkové motivy; od doby Temna až po ČNO; mlynář nepokácením lípy (svoboda) a rozbitím lucerny přijde o poddanství;

Vojnarka; Otec

Český naturalismus

Karel Matěj Čapek Chod
Kašpar Lén, mstitel; Turbína; Antonín Vondrejc
Josef Karel Šlejhar

obžaloba moderní civilizace; surová, sprostá, prospěchářská; hrdinové trpí

Kuře melancholik
Vilém Mrštík
Santa Lucia

chudý student Jiří Jordán; v Praze shledává bezcitné místo, v bídě umírá na TBC;

Pohádka máje

nenaturalistické dílo!; nízká literární úroveň; studentská láska; dobově oblíbené

Anna Maria Tilschová
Haldy

obraz života na Ostravsku (utekla sem po neúspěšném manželství); píše o hornících;

Stará rodina

upadající vztahy uvnitř rodin, generační konflikty;

Růžena Svobodová

manželka F. X. Svobody, přítelkyně F. X. Šaldy; frigidní; pořádala literární salony;

Černí myslivci
Božena Benešová

z Nového Jičína; od 1912 rozvedená, provokuje svým chováním a zjevem; „Paní Bó“;

1914 -1918

Světová poezie na přelomu 19. a 20. století

nová poezie v nové době; vynálezy, technicko-vědecká revoluce; nové zbraně; filmy, sport, zábava; nové umělecké směry (symbolismus, impresionismus a expresionismus) se odklánějí od přímého pojmenování věcí;

Symbolismus

symbol – nový výrazový prostředek; osobní prožitky nelze vyjádřit přímo rozumově; přenesené významy = protipól přímého pojmenování; počátky – Francie, 60. léta 19. století; orientace na představy a sny, obraznost a nesrozumitelnost;

Edgar Allan Poe
Havran

symbol zla; báseň; každý v něm vidí to, čeho se bojí; předchůdce symbolismu;

Charles Baudelaire

také předchůdce symbolismu; provokatér a intelektuál zhnusený měšťáckou společností

Květy zla

dobově nemravné a skandální; básnictví nového typu – symbol; velebí krásu i ošklivost; o sexu a mršinách – skandál

stal se tímto dílem „prokletým básníkem“; tím se stali i jeho nástupci, pro něž byl vzorem; F. Villon je také tak vnímán

Paul Verlaine

s Rimbaudem homosexuální vztah; pak ho těžce postřelí a jde za to do vězení; po návratu se k němu nikdo nemá, potlouká se po podnicích, navazuje vztahy, stává se závislý na alkoholu;

Saturnské básně

literární prvotina

Galantní slavnosti
Jean Arthur Rimbaud

od dětství geniální básník; (básně, které napíše ve 14 letech se vyučují na ZŠ); po aférce s Verlainem žije již bez literatury

Sezóna v pekle

jediná básnická sbírka; pak cestuje po světě; průkopník moderní poezie; skvělé kritiky po celém světě (i F. X. Šalda)

Stéphan Mallarmé

virtuózní symbolismus v těžké francouzštině; důležité jsou pro něj dojmy, ne obsah děl;

Faunovo odpoledne
Vrh kostek nikdy nezruší náhodu
Tristan Corbiére; Maurice Maeterlinck; Alexandr Blok; Otakar Březina

Další moderní umělecké směry

Impresionismus

typický v malířství (Manet, Monet, Ganguin, Toulouse – Launtrec, Vincent van Gogh, ...) a hudbě (Debussy, ...)

základem jsou dojmy a nálady; v literatuře – pouze vyjádření určitého názoru autora; skutečnost je nezachytitelná, stále se mění;

představitelé: Marcel Proust – Hledání ztraceného času; Antonín Sova; Knut Hamsun; Vilém Mrštík; Fráňa Šrámek; Jaroslav Kvapil; František Hrubín;

Expresionismus

dynamický, kontrastní, anti-racionální; reálná skutečnost v něm neexistuje, umělec vyjadřuje jen stav svého nitra;

představitelé: Alfred Doblin, Herman Hesse, August Strindberg, Frederiko García Lorca; Tennessee Williams; R. Weiner

Lartpourlartismus

L’art pour L’art – umění pro umění; Oscar Wilde; hrdě přezíravý až povýšený postoj autora; zklamání a zhnusení, dekadence

umění není tvořeno pro přízemní měšťáky;

Novoklasicismus

Paul Valéry, André Gide, Otakar Theer

Civilismus

apoteóza (oslava) technické revoluce; Walt Whitman; Emil Verhaeren; S. K. Neumann

Futurismus

moderna, avantgarda; urychlení vývoje světa; v literatuře – úniky k absurditě až dadaismu; zavrhuje tradice; obdivuje zkratku, neklid, boj a rychlost; typická forma – osvobozená slova (bez gramatiky nebo syntaxe slova plují po stránce);

Filippo Tomasso Marinetti
Manifest futurismu

„Jednou dospějeme k vyššímu umění, kterému není třeba rozumět“; jediná hygiena světa – válka; (zprofanoval se fašismu);

Francesco Cangiulla
Poezia pentagrammata

jednotlivé slabiky zasazené do notové osnovy

Vladimír Majakovsij

tíhne k dadaismu; provokatér; odpor k zaostalostí, ve VŘSR vidí naději; stává se politickým agitátorem

150 000 000; V. I. Lenin

první dílo vyjadřuje počet obyvatel Ruska; je velmi oblíbený, na jeho přednášky chodí i jeho odpůrci; sebevražda (?)

Velimir Chlebnikov

šílený génius; zakladatel futurismu; změnil svůj život, začal žít mimo realitu ostatních; zaumný jazyk = osvobozená slova

Puškin

poéma; používá palindromy

Guillaume Apollinaire

narozen v Římě; rozvíjí futurismus; inspirace – Picasso;

Prsy Tiresiovy

šokující hra; popřela tradiční drama; Terezie se „změní“ v Teresia, pak je šťastná (-ý) a zplodí 40 000 dětí

Alkoholy
Pásmo

básnická skladba ze sbírky Alkoholy; kompozice: volný proud vědomí; velmi rychlý sled, mnoho časů, prostorů a témat;

polytematická báseň – snaží se vypovídat o člověku, objekt zájmu autora; PÁSMO – volná asociace představ

obdobně: James Joyce – Odysseus; Marcel Proust – Hledání ztraceného času (vše polytematické)

Kaligramy

verše na principu prostorového uspořádání slov do obrazců; (také Václav Havel)

Alfred Jarry

nepřizpůsobivý, geniální a ujetý jako Chlebnikov;

Král Ubu
Nadsamec

parodie na výrobu stroje na lásku v podání skandálního super-erotomana; počátky absurdního dramatu;

Dadaismus

původně vznikl z nálad vyburcovat svět pryč z války a letargie; základní vyjádření – provokace;

Tristan Tzara

milenec Nataši Golové; autor názvu Dada (náhodně vylosoval ze slovníku); umělecká metoda – montáž náhodných slov;

Hans Arp, Kurt Schwitters
Fonetická sonáta
Christian Morgenstern
Šibeniční písně (básně)

Surrealismus

vůdčí směr 20. století; dynamický a avantgardní, tajemný a vzrušivý, mnohoznačný; vychází z futurismu i dadaismu;

Zikmund Freud

otec dadaismu; zabýval se nevědomými duševními procesy;

Psychoanalýza (Výklad snů)
André Breton

zakladatel surrealismu v oblasti poezie;

Magnetická pole

první surrealistická povídka; používá metodu psychický automatismus (uvedení do stavu hypnózy v podvědomí pomocí drog, alkoholu, psychotropních látek, ... a během tohoto stavu člověk nevědomě tvoří); není zachycena „objektivní“ realita, ale nad-realita; textová nesrozumitelnost, chybí rozum i logika;

Jacques Prévert
Jako zázrakem
Paul Élvard, André Breton

autoři začínají reagovat od roku 1926 na politické okolí

1. Manifest surrealismu (1904)
2. Manifest surrealismu (1936)

jiný program, básníci ve službách revoluce

Louis Aragon

původně dadaista a surrealista; jeden z největších francouzských autorů všech dob; pomáhal českým exulantům ve Francii (například i Milanu Kunderovi)

Tradiční světová poezie 1. poloviny 20. století

Walt Whitman

ovlivnil Neumanna; tvůrce americké demokratické poezie národní doby; první používá volný verš v díle:

Stébla trávy
Émil Verhaeren

pod vlivem Whitmana, píše francouzsky; tvůrce civilistické poezie; obraz a obdiv průmyslového světa:

Chapadlovitá města

Rusko

Alexander Blok

velký talent; ve 20 letech píše skvosty;

Verše o krásné dámě

prvky symbolismu; přivítá VŘSR;

Dvanáct

zajímavý text; oslavuje VŘSR, píše o 12 apoštolech, kteří hledají Ježíše - symbol ve který mohou věřit a najdou jej ve VŘSR;

Anna Achmatovová

něžné verše intimní lyriky; mlčky trpěla Stalina

Poéma bez hrdiny
Boris Pasternak
Setra má – život

oslavuje VŘSR, pak se ale stane disidentem;

Doktor Živágo

překládáno do západních jazyků, senzace; navržena Nobelova cena za literaturu; režim mu ale vyhrůžkami zabrání ji převzít

Marina Cvetajeva

něžné verše intimní lyriky; tragický životní osud; emigruje, stesk ji ale donutí vrátit se zpět; po návratu jí stát zničí rodinu

Sergej Jesenin

nejvýznamnější autor; milostná lyrika, láska k přírodě; promiskuita a alkoholik; emigroval z Ruska (nepřijal VŘSR)

Slavnost za mrtvé
Zpověď chuligána
Píseň o velikém pochodu
Anna Sněgina

USA

Thomas Stearns Eliot

básník, nositel Nobelovy ceny (1948); blízko k symbolismu a surrealismu;

Pustina
Lanston Hughes

první významný černošský básník a dramatik; přivádí nové motivy; velký bojovník proti rasové diskriminaci

Černošský Pánbůh a jiné historky

Indie

Rabíndranáth Thákur

Nobelova cena 1913; zakladatel moderní básnické tvorby v Indii

Nazim Himket

Světová próza v 1. polovině 20. století

Modernistická větev

vysoce experimentální odvětví; experiment se skutečností vedoucí k její deformaci = nové vnímání reality;

ustupuje se od děje, prolínají se časové roviny i významové roviny, vnější realita je ignorována, literatura není odraz doby

důraz je na subjektivizaci výpovědi (ichforma); prvky absurdity a jazykových experimentů; rezignace na pochopení reality;

důležitá je také práce s podtextem a většinou jsou použity otevřené závěry

Marcel Proust

Francouz; bohatý, nemusí pracovat; posílá příspěvky do časopisů

Hledání ztraceného času

uveřejňováno 1913 – 1927 (7 dílů);

Swannova láska

druhá část prvního dílu H. z. č.; neinterpretovatelné; montáž modernistických uměleckých směrů; hl. úloha – lidská psychika

James Joyce

velmi šílený; Ir; ovládal 19 jazyků; pásmo, mnoho časů, intuice, psychoanalýza, mnoho témat;

Odysseus

psáno 7 let; jedna osoba na 2 místech (Jack London – Tulák po hvězdách); mytologicko-symbolicko-filosofický román;

hlavní smysl má subjekt (hl. hrdina a jeho mysl) a ne děj; Leopold Bloom hledá během 24 hodin téma na článek

psáno bez teček (jedna věta); absolutně paralelizuje s příběhem Odyssea; do 1933 zakázáno jako pornograf. dílo

Plačky nad Finneganem
Michal Bulgakov
Mistr a Markétka

předchůdce magického realismu; variace na faustovské téma; kombinace mnoha prvků; děj v Moskvě 30. let 20. stol.;

profesor dějepisu – Mistr píše historickou knihu kolem Ježíše, jejich osudy pak začínají splývat; postava Woland;

Markétka se spojuje se zlem aby propustilo Mistra, ten je osvobozen, ale ona propadá zlu; Woland = stalinismus v Rusku

Divadelní román

upínal se také na klas. divadlo; scéna MCHAT; deníkový způsob autobiografie

Robert Musil
Muž bez vlastností

tento román dodatečně odhalil spisovatelův intelekt; používá filmovou montáž a prvky esejismu;

David Herbert Lawrence

dvě odlišné fáze života – realistické romány, po seznámení s učením Freuda píše jinak; skandální dílo, zboural bariéry:

Milenec lady Chatterleyové
Henry Miller
Obratník raka

bez klasické dějové linie; prohlášeno za pornografické dílo;

Obratník kozoroha
Virginie Woolfová

bojovnice za emancipaci ženy; píše i nenáročné romány; místy píše experimentální literaturu

Orlando

hl. postava žije 400 let, změní se z despotického muže na emancipovanou ženu

Flush

hlavní hrdinka je viděna pohledem psa Flush; ochrnutá, prožívá milenecký příběh

Franz Kafka (1883 – 1924)

jeden z nejtěžších autorů; píše německy; žije na Starém městě; žid; dominanta děl – vztah k otci;

zvláštní vztah k ženám – Milena Jesenská; radikální modernistka, intrikánka, Kafka ji přesto podporuje; je pro něj dominanta;

Kafka se stává ateistou; nebaví ho práce, je nešťastný; Max Brod – popularizoval Kafkovo dílo a Janáčkovu hudbu

Proces

nejdiskutovanější, nesložitější a nejznámější román moderní doby; 10 neseřazených kapitol, nedokončeno;

bankovní úředník se v době svých 30. narozenin probudí, odvádějí si ho dva neznámí muži k soudu na půdě;

Josef K. je obviněn z něčeho co nespáchal, je k soudu chodí několikrát, necítí vinu, ale nebrání se; soud má tolik moci, kolik mu jí Kafka přizná; ten jen bezmocně přihlíží – v předvečer 31. narozenin přijdou opět 2 muži, odvedou ho a ačkoliv může Josef K. odejít, zůstane a oni ho zabijí; má blízko k existencionalismu;

Zámek
Amerika

nejčtivější dílo; zfilmováno

Proměna

jediné dílo, které vyšlo za jeho života; depresivně deskriptivní humanismus;

Řehoř Samsa se promění ve hmyz, ale nesnaží se s tím nic dělat, jeho vlastní rodina se ho zbaví – opět kritika pasivity

Realistická větev

Romain Rolland

NC 1915; psal životopisy (Michelangelo Buonarrotti, M. Ghándí, L. Tolstoj); romány:

Jan Kryštof
Dobrý člověk ještě žije

Colas Brengnon; optimistický, vesele překonává problémy; kniha naučila lidi smát se;

Petr a Lucie

něžný příběh dívky a chlapce za války; Romeo a Julie 20. století;

Henri Barbusse

původně nevýznamný básník; dobrovolně se přihlásí do války, kde zjistí krutou pravdu; nenávistný nepřítel velkých hesel

Oheň, deník bojového družstva

těžká obžaloba války; líčí jatka na bojištích; pak sympatie k Sovětskému svazu;

André Gide

NC 1947; dramatik a prozaik; konflikt mezi prostředím a jedincem;

Penězokazi
Návrat ze SSSR

uvědomil si svou slepotu lásky k SSSR; kniha měla i svou politickou a historickou úlohu;

André Maurois
Ariel aneb život Shellyho

životopisec; zabýval se Balzakem, Sandovou, a dalšími;

Marcel Pagnon
Jak voní Tymián

líčí atmosféru v Provensálské oblasti; vstupují deformující vztahy; líčí očima malého kluka (Tom Sawyer)

Německo

Heinrich Mann

dramatik, esejista, romanopisec; protiválečný humanista; uteče do Francie, získá čestné české občanství; od 1940 v USA

Profesor neřád

románová satira; kritizuje německé školství, stát a mentalitu

Mládí krále Jindřicha IV.
Zrání krále Jindřicha IV.
Thomas Mann

z počátku se snažil režim bránit; pak žil v Proseči (ČR), nakonec v USA; zachycuje vývoj měšťanstva;

Buddenbrookovi

generační román; přerod německé společnosti od kapitalismu po imperialismus;

Kouzelný vrch

společensko-kritický román ze současnosti; demokracie × fašismus;

Doktor Faustus

geniální dílo 20. století; těžce alegorické; Leverkühn = hlavní postava; hudební skladatel, jehož život se mění s dějinami

Lion Feuchtwanger

prchá do USA; píše historické romány o Židech; makro a mikro příběhy; znal dějiny; humanista; vítězí dobro nad zlem;

Ošklivá vévodkyně

Rakouské země 14. století; Karel IV., Jan Lucemburský a Jan Jindřich;

Josef Flavius

románová trilogie; Žid; vychází nejprve v Německu, pak v Rusku a nakonec v USA; líčí dynastii Flaviů v Římě 70PNL;

Lišky na vinici

poděkování USA za Los Angeles, kde se mu líbilo; Benjamin Franklin

Gója

španělský malíř, který je lepší a lepší, ale stále více úslužný režimu a to se mu stává osobním problémem (jako Mozartovi)

Židovka z Toleda

Španělsko 12. století; balada v próze; inteligence vítězí nad sílou; neobjektivně líčí vládce;

Erick Maria Remarque

E. Paul R.; sugestivní realista a humanista; odpůrce fašismu; dobrovolně šel do války v r. 1916; celoživotní trauma; chce žít, i když si myslí, že nic neumí; vracejí se mu dojmy z války – vyjadřuje je písemně bez lit. vzdělání; střídavě žije v USA a Švýcarsku.

antimilitaristické a antifašistické dílo; efektní, čtivé; převádí od literatury dětské k lit. pro dospělé; často se opakuje

často mluví čtenáři z duše; dějové zápletky, akčnost, romantičtí hrdinové, motivy přátelství; je dobrý jen v pasážích, které prožil

Na západní frontě klid

bestseller ze dne na den, jeho katarze a zároveň objevení toho, co čtenáře láká;

Cesta zpátky
Tři kamarádi
Černý obelisk

díla o období po 1. SV; nejlepší – Tři kamarádi

Miluj bližního svého
Vítězný oblouk
Noc v Lisabonu
Stíny v Ráji

němečtí emigranti na útěku před fašismem; nejlepší – Miluj bližního svého

Čas žít, čas umírat
Jiskra života

druhá světová válka; nepřesvědčivé;

Nebe nezná vyvolených

Evropa po 2. SV; tragický příběh automobilového závodníka; variace na Tři kamarády;

Stefan Zweig

Rakouský humanista; psychologické romány; vliv Freuda

Amok

Pražští Němci

Franz Werfel

básník; konvertoval z židovství na křesťanství; čtenářsky nejpřitažlivější; autor životopisů; poutavý vypravěč; skončil v USA

Verdi
Jakubowski a plukovník
Gustav Meyrink
Golem

čerpá z pověstí; dějově v Židovském městě; motivy tajemství jako romaneta Arbese;

Egon Erwin Kisch

bystrý satirický žurnalista; antimilitarista, ačkoli se účastnil španělské občanské války; zuřivý reportér;

Přistání v Austrálii

skočil z lodi na zem, aby mohl být v Austrálii;

Caři, popi, bolševici

reportáže ze Sovětského svazu; přesvědčením – komunista;

Pražský pitaval

lidé z podsvětí (Ignát Hermann – Pražské figurky)

Tonka Šibenice

předloha pro první český zvukový film

Anglie

NC 1932; mírný úpadek v literatuře; Anglie má v této době nejvíce území světa pod svou správou;

John Galsworthy

Viktoriánská Anglie; píše o vyšších společenských vrstvách; náročné čtení (Balzac, Turgeněv);

Sága rodu Forsythů

pětidílný román; proti konservatismu; líčí prohru Anglie v 1. SV (Anglie v 1. SV válce ve skut. vyhrála)

Moderní komedie
Joseph Conrad (Josef Konrad Korzeniowski)

používá velmi čistou angličtinu; romanticko – realistické příběhy (moře, dobrodružství, …); sloužil dříve na lodi

Tajfun
Nostromo
Lord Jim
Zlatý šíp
Herbert George Wells
Povídky s X

soubor jeho povídek -> jeden z prvních autorů sci-fi; rafinovaný, chytrý;

Stroj času
První lidé na Měsíci
Válka světů

nejméně povedené dílo; po přepracování Orsonem Wellesem na rozhlasovou hru páchají lidé v USA sebevraždy;

Dějiny světa
William Somerset Maugham

vystříbený stylista, učil se od Conrada; společenský kritik, povídkář;

Julie, ty jsi kouzelná

román z divadelního prostředí; kdysi krásná herečka se stane prostředkem manipulace díky svým konexím

Agatha Christie

autorka detektivek, jedna z nejúspěšnějších autorek i autorů; moderní romány

Záhada ve Stylesu

v době vydání byla ošetřovatelkou v 1. SV; mnoho lit. ctitelů; hl. postavy: Hercules Poirot, slečna Marplová

Vražda Rogera Ackroyda
Deset malých černoušků
Zapomenutá vražda

USA

navazuje se na Londona a Norrise; London je ctěn kvůli svému odporu k pokrytectví; bílá civilizace; levicoví autoři

Theodore Dreiser

obdoba Balzaka co do syžetu; příběhy kariéristů využívajících lidí ke svému vzestupu

Americká tragedie

příběh smontovaný ze soudních zápisů; příběh Clyde Griffitha; utopil svou těhotnou dívku;

Upton Sinclair

velmi levicový; byl vnucován v dobách socialismu; dělnické prostředí

Jatka
Boston

román, jehož děj probíhá v soudní síni při odsouzení dvou Italů na el. křeslo, a poté se ukáže že šlo o omyl (dle skut. události)

Sinclair Lewis

NC 1930; nejčtivější, satirický vůči své vlastní společenské vrstvě (středostavovská vrstva)

Hlavní třída

prostředí typického amerického maloměsta; (Mark Twain)

Babbitt
Francis Scott Fitzgerald

píše o Americe po 1. SV; (jazzový věk); učitel mladých film. scénáristů; alkoholik;

Velký Gatsby

večírky, mejdany, alkohol; byl pašerákem Whisky při vyhlášení prohibice v USA;

Něžná je noc

americký psychiatr a jeho duševně chorá žena;

William Faulkner

NC 1949; psal a žil na americkém jihu; prožil 1. SV, pak novinářem;

Divoké palmy

nealegorické, možnost různých výkladů a interpretací; příběh lékaře a jeho milenky

Stařec Mississippi

vězeň pracující na řece je nedobrovolně unesen proudem, zachrání ženu a dítě; více úhlů pohledu;

Ernest Hemingway

NC 1954 (oslavoval ji tak, že nebyl schopen se pro ni dostavit); shodné osudy s Remarquem; prožil válku v Evropě, začal psát ve Francii; odlišný americký styl psaní: dějové povídky s přesnými dialogy; úspěchy, peníze, milenky, alkohol;

Sbohem, armádo

humoristicky a protiválečně; jako Remarque

Zelené pahorky africké

reportážní kniha, beletristický cestopis; má rád boj a lov; záliba v cestování po světě

Komu zvoní hrana

svědectví o občanské válce ve Španělsku (přiklání se na stranu levých socialistů pro boj proti fašistům); mistrovsky popisuje Coridu = býčí zápasy; děj během tří dnů; Robert Jordan (učitel španělštiny); na první straně knihy – motto Johna Donna;

je trochu jednostranný; tato kniha se stane bestsellerem, za peníze si H. koupí koloniální vilu, kde tvoří další díla

Stařec a moře

novela napsaná neamericky; alegorie života; Santiago – rybář chce ulovit rybu, ta ho zatáhne na moře, napadnou jeho i rybu žraloci, na břeh se dostane bez své lodi a s kostrou oné ryby; Hemingwayův správce lodi: Gregorio Fuentes (1897 – 2000)

Hemingway je jediným uznávaným Američanem na Kubě, protože přivítal F. Castra; spáchal sebevraždu kvůli rakovině

John Steinbeck

z nezámožné rodiny z Kalifornie; znal mentalitu obyčejného člověka; časté brigády; hl. postavy: biblicismus i mysticismus

Ryzáček

chlapec Johnny dostane koníka Ryzáčka, ten po čase onemocní; postava paisano (cestovatel časem) Anglosas + Španěl

Plán Tortilla

první úspěšný román; objevuje se zde skupina paisanos (hl. představitel Danny) – deklasované živly, opilci; líčí pozitivně

O myších a lidech

nejjemnější a nejsmutnější příběh 20. století; bezzemci George (přemýšlivý) a Lenda (nevinný zabiják) sní o vlastním hospodářství;

Hrozny hněvu

tíživé postavení bezzemků; Joadovi žijící biblický život uvěří billboardu, který je naláká do Kalifornie; po strastiplné cestě připomínající cestu Židů do Kanaán zjistí, že je tam nic nečeká -> hněv vůči systému a způsobu života; nejlevicovější dílo

Na Plechárně

téma Pláně Tortilla; ulice, na které žijí zlodějíčci a prostitutky; oslavuje volnost, svobodu a práva člověka

Toulavý autobus

vztah člověka a moderní civilizace; postavy chtějí uniknout jinam z místa svého života, Juan Chicoy organizuje jejich schůzky v restauraci; vypravují se autobusem, po poruše v poušti se stávají sami sobě vlky;

Na východ od ráje
Toulky s Charliem

Charlie je pes; Steinbeck si koupí autobus, předělá na karavan a cestuje po celém USA a baví se s lidmi; cestopisná esej o USA kolem 1960; inteligentní, humoristický, úvahový cestopis

Margaret Mitchellová

žena v domácnosti; z Atlanty (Georgie);

Jih proti Severu

doba 1861 – 1873; reconstruction in USA; hrdinka Scarlett o’Hara; překrásná chladná žena, která se změnila z rozmazlené holky v opuštěnou bezmocnou ženu; pěstuje železnou vůli; obchodnicí nového typu; Rhett Buttler; napsáno pokračování na objednávku roku 1991 (Alexandra Repleyová – Scarlett); zfilmováno Hollywoodem – Vivien Leighová a Clark Gable;

Rusko

3 větve literatury: domácí samizdatová, domácí tradiční (pro-režimní) a exilová; snaha o návaznost na Dostojevského, Čechova, Turgeněva, Gogola, Tolstého, …; psychologizace textů; příroda, vztah k vlasti; VŘSR (7. 11. 1917)

Maxim Gorkij

domácí tradiční a exilová tvorba; dědeček Alexej Peškov; tulák po Rusi; motivy drobných zlodějíčků (bosáci -> Bosácké povídky); humanista; navazuje na A. P. Čechova; do společnosti unavených zasazuje hrdinu – nositele lidství; vítá VŘSR, pak je ale zklamán pravdou; znal se s Leninem; zlikvidován Stalinismem;

Měšťáci
Na dně
Bosácké povídky
Matka
Alexej Tolstoj

šlechtic; proti VŘSR; bojoval za štáb bílých; 1919 – 1923 v exilu; změnil svůj projev na pro-režijní – exponent režimu;

Křížová cesta

třídílný románový cyklus; problém tápající inteligence; první díl zcela jiný než poslední dva (pro-režimní, první v Paříži)

Petr I.
Izak Babel

ruský Žid z Oděsy; skončil na Sibiři, přestože přivítal VŘSR i Stalina; období občanské války + modernistické prvky:

Rudá jízda
Ilja Erenburg

Povolžský Němec; novinář; povídkář, romanopisec;

Třináct dýmek
Tání

první kniha hovořící otevřeně o Stalinismu (1957)

Lidé – roky – život

novinářské útvary beletristicky; zkouší poodhalit skut. podstatu Stalinismu

Michail Šolochov

velký vypravěč, pokračovatel Lva Tolstého;

Tichý Don

rozebírá období občanské války; jižní Rusko, povodí Donu; Kozáci – na straně bílých, proti rudoarmějcům; G. Melechov – hl. hrdina; výborné umělecky, nevyvážené ideologicky; kvalitní úvahové pasáže; osud Melechova = osud národa;

Rozrušená země

doba kolem 1930; mluví o rudých agitátorech přicházejících na ruské vesnice kolektivizovat pozemky; Semion Davidov

Osud člověka

započala proces „tání“; Andrej Sokolov; nejprve v koncentračním táboře, pak nedopatřením v ruském lágru; vše přežije, má vůli žít, potká malého kluka a bude mu otcem; = nespravedlnost má konec

Ilja Bunin

NC 1933; exilový autor; žil ve Francii od 1920; literární samouk; autor kratších próz;

Vesnice

obraz ubohosti, bídy a primitivismu ruské vesnice

Život Arsenjevův
Míťova láska
Temné Aleje

Ostatní národy

Gabriele d’Annunzio

Ital; nejbohatší slovní zásoba všech kdy žijících lidí (40 000 výrazů); dekadentní mysticismus;

Triumf smrti
Amaranta
Chvalozpěvy na nebe, moře, zemi a hrdiny
Nikos Kazantzakis
Řek Zorba

z knihy sálá pohoda, krása, moře a slunce; dodnes uznávaný román; Alexis Zorbas – „nevyléčitelný“ optimista

Kristus znovu ukřižovaný

řecký venkov, náboženský mysticismu; B. Marinů – Řecké pašije

Sigrid Undsetová

NC 1928; prolínání minulosti a přítomnosti; humanismus; emancipace ženy; Norské dějiny 14. století:

Kristina Vavřincová
Franc Eemil Sillanpää
Umírala mladičká

NC 1939; baladický román o neradostném krátkém životě městské služky, starost o chudé v přírodě lesů a jezer

Mika Waltari
Egypťan Sinuhet

finský autor; historická próza; v době 2. SV, je znát zdeptanost válkou;

Włodysław Reymont

NC 1924; nástup průmyslové revoluce v agrárním Polsku; ironický postoj, město Lódź – textilní industrializace

Země zaslíbená

Česká meziválečná próza

Česká próza 1914 – 1918

Shledáváme tři různé pohledy na válku - oficiální (podporuje morálku R-U vojáka), antimilitaristický (až přílišný subjektivismus), groteskní - Švejk

Jaroslav Hašek (1883 - 1923)

Byl bez literárního vzdělání, život outsidera; Radko pytlík - Toulavé House (1971), Kniha o Švejkovi (1983). Hašek je jediným opravdu celosvětově známým českým autorem. Pražák, učil se drogistou, odmaturoval na obchodní akademii. Vynikající bavič hospod, toulá se po R-U. Zamiluje se do Jarmily Mayerové, ožení se 1910, 1912 syn Richard. Krátkou politickou kariéru v roce 1911 (Strana mírného pokroku v mezích zákona). Roku 1915 odveden do 1. SV. Po dezertování k Rusům uvězněn v Kyjevě, připojuje se k Českým legiím. V květnu 1918 v Čeljabinsku, Hašek přeběhne k Rudoarmějcům, podruhé se ožení. Po návratu se přesouvá do Lipnice, píše hlavní část Švejka. Závěr Švejka dodiktuje Matouši Štěpánkovi.

Trampoty pana Tenkráta
Můj obchod se psy
Osudy dobrého vojáka Švejka za Světové války

Psáno 1921 - 1923, nedokončeno, pokušitel o dokončení - Karel Vaněk. Počáteční myšlenka vznikla ze slov pitomec u kumpanie. Povídky, které spojuje hlavní postava - Švejk, uveřejňováno v Ladově časopisu Karikatura. Pak snaha o sjednocení do románu Dobrý voják Švejk a jiné historky. Pak druhá verze, už mírně podobná dnešní známé: Dobrý voják Švejk v zajetí. Poslední známá "verze" má čtyři díly: V zázemí, Na frontě, Slavný výprask, Pokračování slavného výprasku.

Satirická antimilitaristická kniha, satira byrokracie, zesměšnění společenského řádu. Josef Švejk je absurdní jedinec, doslovně plní příkazy a rozkazy, ukazuje tím neschopnost byrokracie a její absurditu. Válka je líčena jako křivé zrcadlo. Má soucit s manipulovanými lidmi, nelze soudit, jestli sám Švejk je hrdina či antihrdina, kladná či záporná postava. Ostatní postavy jsou jednoznačné, a to buď panoptikální - většinou negativní, reprezentují systém, nebo plebejské lidové typy, spodobněné humoristicky anebo nejasné a rozkolísané - např. nadporučík Lukáš.

Legionářská literatura

Vzpomínky českých legionářů v Rusku a také v Itálii a Francii (kde byli vnímání jen pozitivně).

Rudolf Medek

legionář, důstojník, zástupce oficiálního pročeského pohledu na vznik ČSR. Jednostranný, nekritický.

Anabáze

(Xenofón, starověké Řecko). Pentalogie, 5. díl "Anabáze".

Plukovník Švec

Plukovník, který spáchal sebevraždu poté, co jeho morálně rozložená skupina vojáků odmítla splnit rozkaz.

Josef Kopta
Třetí rota

Řeší úlohu legií na Rusi, zde se pohybuje v soustředných kruzích.

Třetí rota na magistrále
Třetí rota doma
Hlídač číslo 47
Jaroslav Kratochvíl
Prameny

Boj českých legií proti bolševikům viděl jako špatnou věc. Toto dílo dobře hodnoceno F. X. Šaldou.

František Langer

Znal se s Haškem i Kafkou. Poslán do Haliče jako voják, 1916 zajat, šéflékařem ČS legií. Po návratu kvalitně píše do LN.

Obrácení Ferdyše Pištory

zlodějíček okrádající jen ty, co si to zaslouží zachrání dítě a tím pozitivním hrdinou proti své vůli

Jízdní hlídka

Po uveřejnění mu bylo nabídnuto místo dramaturga ND. Po roce 1948 mu bylo zakázáno psaní, byl ale Národním umělcem.

Jaromír John

rodák z Klatov, člen LN. Zabýval se estetikou v umění, jeho žena: Helena Šmahelová.

Večery na slamníku
Moudrý Engelbert

Umělecky kvalitní, vzpomínky na R-U, obrazy dospívání.

Rajský ostrov
Příběhy Dona Quijota
Richard Weiner

Zakázaný autor v době komunismu. Zahořkle líčí svět jako absurdní místo k žití.

Lítice
Škleb

Zachází do podvědomí - surreálna, hrdinové jsou psychicky vyšinutí jedinci - zakladatel moderní psychologické prózy

Hra doopravdy
Mezopotámie
Jan Weiss
Dům o tisíci patrech

Válečný utopický román, hl. hrdina Petr Brok. Dům s tisíci patry směrem do země. Zakladatel sci-fi.

Karel Konrád

Přítel V. Vančury, píše epigramy, povídky, soudničky, cestopisné črty.

Robinsonáda; Rinaldino; Rinah
Rozchod!

Tři kamarádi, kteří bojkotují válku a jediný rozkaz, který uposlechnou je "Rozchod!".

Česká literatura 1918 - 1939

Česká literatura už přestává mít tak často politické funkce, vznikají literární směry, orientace se rozšiřuje. Česká literatura má po roce 1918 ztrátu za světem, civilizační vzory v USA, Velké Británii a Francii, překlady děl a výměny osob, průměr je středo-levicový trend, zesiluje se autor jako subjekt, stále žijí např. A. Heyduk, J. Š. Baar, K. J. Reis., vytvářejí se nová kulturní centra - Plzeň, Brno, Opava, Ostrava,..., vznikají literární periodika, kvalitní knižní nakladatelství (J. R. Vilímek, Melantrich, Topičovo, Aventinum), noviny (Kmen, Tvorba, Přítomnost), deníky (Národní listy, Noviny a ultra-levice - Právo lidu, Rudé právo, Lidové noviny).

Karel Čapek (1890 – 1938)

Autor evropské úrovně, jeden z nejpřekládanějších. Vynikající prozaik a dramatik a zakladatel žánru sci-fi., kdežto u nás vnímán jako překladatel, básník, kritik a žurnalista. Rodiště - Malé Svatoňovice, sestra Helena a bratr Josef. Doktorem filosofie, 1915 - 1921 v redakci Národních listů. Reportáže a praktické rady čtenářům:

Zahradníkův rok
Italské listy; Anglické listy; Obrázky z Holandska
Výlet do Španěl; Jak se co dělá; Dášenka, čili život štěněte
Ratolest a vavřín

Lidové noviny - oficiální hradní noviny, liberálně buržoazní polit. postoj, přátelský vztah TGM. Tímto prostřednictvím si dobře TGM a Čapek rozuměli

Hovory s T.G.M.

S Olgou Scheinpflugovou se znali od 1920, svatba r. 1935. O. Scheinpflugová byla spisovatelkou, napsala např. Český román nebo Byla jsem na světě.

Čapek je orientován na T.G.M., na masarykovštinu je ale od roku 1938 vyvíjen silný tlak, Čapek umírá pod tlakem veřejnosti s apatií léčit se. Pohřben na Vyšehradském hřbitově.

Devatero pohádek od Karla Čapka a jedna pohádka od Josefa Čapka jako přívažek
Krakonošova zahrada
Zářivé hlubiny
Boží muka

Povídkové série; první filosofické dílo; Označuje v něm svět za nepoznatelný.

Šlépěj
Francouzská poezie nové doby
Loupežník

vitalistické drama, metafora protínání starého a nového živ. stylu; konzervativní profesor má dceru Mimi, zamiluje se do mladíka, ten vnikne do domu jako loupežník, ovládne dům, přichází starší sestra Mimi s dítětem a pláče, mladík utíká; kritika mladé nezodpovědnosti a staré zkostnatělosti;

R. U. R.

divadelní hra; Rossum's Universal Robots; vynálezce Alquist vynalezne roboty, kteří se vzbouří, nutí ho je vyrábět dál, on ale už nezná postup, roboti v tom ale dostanou city a nechají lidstvo přežít; pravděpodobné varování před bolševismem

Ze života hmyzu

divadelní hra; les a tulák usínající pod stromem, prochází říše lesních zvířat a pozoruje jejich vlastnosti

Věc Makropulos

divadelní hra; Emilia Marty - herečka, bojí se stárnutí, získá lék na dlouhověkost, žije 300 let, páchá zlo i když nechce, lék dá mladé dívce, ta jej ale zničí; zhudebněno L. Janáčkem

Adam stvořitel

divadelní hra; Adam zničí svět dělem, protože se mu nelíbí a má možnost vytvořit nový. Ten nový je ale ještě horší. V řešení otázky, zda má náš svět smysl, dospívá k názoru, že ano. Řeší sporu evoluce / revoluce.

Továrna na absolutno
Krakatit

román; Ing. Prokop objeví všeničící třaskavinu Krakatit, skupina lidí ho unese a nutí jej vyrábět, vše končí dobře

Povídky z jedné kapsy; Povídky z druhé kapsy
Cesta na sever; Výlet do Španěl; Anglické listy
Kniha apokryfů
Noetická trilogie - Hordubal, Povětroň, Obyčejný život

románová trilogie; Považováno za Čapkovo nejlepší dílo vůbec; noetika = gnoseologie (je svět poznatelný, co je pravda?); Hordubal - Slovák, odjíždí do dolů do Ameriky, po návratu zjistí, že jeho milá je s čeledínem, psychicky to neunese; Povětroň - neznámý letec, jehož totožnost se snaží určit jeptiška, jasnovidec a básník; Obyčejný život - úředník objektivně vzpomínající na život;

Válka s mloky

román; Čapek ihned po nástupu Hitlera do funkce říšského kancléře mobilizuje všechnu svou tvůrčí činnost do boje proti němu. Podobný sujet jako R. U. R. Lidstvo nad mloky nakonec vítězí, protože je nezničitelné.

Bílá nemoc

divadelní hra; Přímé protifašistické dílo, jediné s tragickým závěrem. V zemi se objeví nemoc a doktor Galén, léčí jen chudé, baron Krüg vyrábí zbraně a proto lék nedostane. Nemoc dostane i Maršál a slibuje, že nebude válka, lék i doktor Galén jsou ale zničeni davem.

Matka

divadelní hra; Ženě umřou čtyři synové z pěti, sama žije ve svém iluzorním světě, který ji pomáhá situaci zvládnout. Chrání svého syna Toniho, když je vesnice napadena a je zničena škola, kde zemřou děti, pošle ho do boje. (motiv školy - Guernica 1937)

Vladislav Vančura (1891 - 1942)

Absolutně ojedinělá osobnost světového formátu, svět jej ale nezná, protože píše složitou rozvitou nepřeložitelnou češtinou. Rodiště - Háj u Opavy, otec správcem cukrovaru. Propadl na gymnázium, kam se vrátil ve 24 letech, odmaturoval, ve 30 letech vystudoval medicínu, ordinaci ve Zbraslavi.

Před maturitou
Marijka nevěrnice

Zajímá se o počátky zvukového filmu - k prvnímu dílu napsal scénář, druhé režíroval. Pak se zapojuje do odbojové činnosti proti fašismu, Gestapo si pro něj přišlo 12. 5. 1942, zastřelen byl v souvislosti s atentátem na Heydricha o 15 dní později v Kobylysích, i když s oním atentátem neměl sám nic společného. Byl prvním předsedou Devětsilu, sám pak ale odešel, protože ho tížila programové pravidla, která sám vytvořil. Byl vyloučen z KSČ na 5. sjezdu, protože nesouhlasil s Gottwaldem ve vedení. Měl mnoho přátel z celého politického spektra, silné charisma a spousty žen. Jeho manželka o něm napsala knihu 26 krásných let.

Ve svých dílech minimalizuje rovinu děje a maximalizuje rovinu formy, jeho jazykový styl doslova brání čtenářovi ve čtení. V kompozici používá nekauzální sujet - přeskakuje v čase, prostoru a tématech tam a zpět, nejde o děj, rušení epické iluze - s oblibou provádí v mnoha dílech, ve vrcholu zboří kulisy; ve stylizaci záměrně zatěžkává jazykový styl, archaizuje, syntax - složitá souvětí, humanistická perioda, lexikální stránka - obrovská zásoba slov, používá zastarávající a zastaralé tvary, specialita: přechodníky.

Amazonský proud
Pekař Jan Marhoul

levicové cítění, pekař prodávající na dluh chudým, zkrachuje

Pole orná a válečná

křivé zrcadlo, Františka Řeku, obyčejného pasáka koz, rozmetá granát a tím se z něj stává hrdina

Rozmarné léto

novela s inteligentním humorem, poetická hříčka poetizmu, Krokovy vary na Olši, Arnoštík a jeho děva; Vojtěch Jasný, Až přijde kocour

Markéta Lazarová

Pohanské zlodějíčkovské rody Lazarů a Kozlíků se nesnášejí, Markéta Lazarová přijímá křesťanství, Kozlík ji unese, zamilují se, rody se sblíží; zfilmováno, František Vláčil.

Luk královny Dorotky
Konec starých časů

vtahuje se k Loupežníkovi K. Čapka, do tradiční české vesnice přijíždí Megalrogov, konflikt nového a starého světa

Tři řeky

Zjednodušuje svůj autorský styl, nejdějovější dílo, ústřední postava je Jan Kostka.

Obrazy z dějin národa českého

Nedopsáno, končí uprostřed slova. Velmi citově napsaná kniha o české historii. Nemanipuluje s vědomím, těžká čeština, sám historii nestudoval.

Alchymista
Kubula a Kuba Kubikula
Eduard Bass

Vlastním jménem Schmidt, měl pracovat v otcově firmě, místo toho se postupně dostal až do nejlepšího pražského kabaretu Červená sedma. Díky Čapkům se dostane do Lidových novin, píše soudničky, fejetony, reportáže a vytvoří vlastní žurnalistický útvar - rozhlásek (týdenní vtipné satirické veršované komentáře dobových událostí, na známé melodie), navazuje v tomto na něj Josef Kainar. Od 1942 je šéfredaktorem LN.

Klapzubova jedenáctka
Cirkus Humberto

Zatímco v předchozím díle chtěl zpopularizovat fotbal, v tomto velmi věrně přibližuje prostředí cirkusu, příběh chlapce Vaška, který se vypracuje na ředitele cirkusu.

Lidé z maringotek
Na lodi za pohádkou - Pohádka dánská; Pohádka Čečenská; ...
Karel Poláček

Z Rychnova nad Kněžnou; z rodiny židovského obchodníka - ovlivnění jeho tvorby, nedostudovaný právník, díky Čapkům členem LN, autor sloupku - publicistický útvar podobný fejetonu, ale kratší, autor se zamýšlí nad dobovými akt. otázkami ohledně politicko-společenské situace, morálky a elegance.

Dům na předměstí
Hlavní přelíčení
Okresní město

Všechny tři knihy zkoumají maloměšťáka v různých životních situacích - DNP v situaci, kdy se dostane k moci (zhloupne), H.p. co se stane, když má možnost zbohatnout, O.m. - maloměšťák vždy bude maloměšťákem. Vladimír Páral - Katapult, Soukromá vichřice

Muži v ofsajdu
Bylo nás pět

Psal v době, kdy sám čekal na smrt (Gestapo) a přesto psal usměvavě - obdoba s Babiškou B. Němcové. Není dílo pouze pro děti. Petr Bajza, Čeněk Jirsák, Zilvar z Chudobince, ...

Žurnalistický slovník

Levicoví autoři meziválečné prózy

Sní o novém, lepším světě, vzorem jim je Sovětský svaz. Poukazují na současnou situaci a vztah bohatí proti chudým.

Ivan Olbracht

Jeho otec - Antonín Zeman - Antal Stašek, po něm levicové názory, vyloučen z KSČ, národním umělcem,

O zlých samotářích

Průkopníkem české psychologické prózy, kniha povídek, vliv povídek Gorkého; povídka Bratr Žák

Žalář nejtemnější

řeší rozpadající se manželství, komisař Mait, oslepne, přestává věřit dokonce své ženě, hádají se, žena musí nakonec odejít

Podivné přátelství herce Jesenina
Anna proletářka

Socialistický realismus, chce socialistickou revoluci; vesnická holka přichází do města, Toník z ní udělá soběstačnou bojovnou ženu

Zamřížované zrcadlo
Hory a staletí

Psal okouzlen přírodou na Zakarpatské Ukrajině.

Nikola Šuhaj, loupežník

Smíchal skutečnou událost a fabulované děje; vesnice Kolčava, Nikola Šuhaj je skut. postava, narukoval a utekl do hor, pak udělá loupežné přepadení, i když je už oblast v rukou ČSR, na útěku se stane vrahem.

Golet v údolí - Zázrak s Julčou, Událost v mikvě, O smutných očích Hany Karadžičové

Změnil náš názor na Židy, pak utíkal před fašisty, i když asi nemusel.

Biblické příběhy
Ze starých letopisů
O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách
Marie Majerová

Narozena na Úvalech u Prahy, přestěhovala se do Kladna, propadla teorii anarchismu, psala pro Rudé právo, pak vyloučena z KSČ i z RP. Psala o osudech služek. Překládala z francouzštiny, psala reportáže.

Panenství; Náměstí republiky; Nejkrásnější svět
Přehrada

Jedna z prvních sci-fi knih, utopická, Praha s přehradou, která praskne a zaplaví ji.

Siréna

vrcholné dílo českého socialistického realismu, mikropříběh rodiny Hudcových, 4 generace (vynálezce, frajer, policista, Cukrový Jožka). hl. postava - Hudcovka, žena Pepka Frajera. M. M. Pracuje se stylizovanými dokumenty. Zfilmováno (Karel Steklý, prorazil s tímto filmem ve světě).

Havířská balada

příběh Rudly Hudce, jednoho z rodiny z románu Siréna; Majerová líčí člověka a jeho formování prací a jeho úpadek, pokud o práci přijde.

Robinsonka
Marie Pujmanová

Doma v Praze měla literární salón, manželka režiséra ND; levicová, odpor k vyšším vrstvám; typické hrdinky - trpící ženy = styl Benešové, Svobodové.

Pacientka doktora Hegla

Hlavní hrdinka se zaplete s doktorem, čelí okolí po té, co dala přednost osudu svobodné matky před potratem.

Předtucha
Lidé na křižovatce

trojdílný román, vrchol socialistického realismu; společenská kritika, levicoví chudí a pravicoví bohatí; postavy i svět se ocitají na křižovatce (fašismus); třetí díl (Život proti smrti) je prokomunistický

Karel Nový

Známý Vladislava Vančury, nedokončené gymnázium, novinář; sociálně kritické romány, levicové, bída chudých na vesnici, spory s bohatými sedláky o existenci;

Železný kruh
Rytíři a lapkové

historický román, téma husitského revolučního hnutí, hl. postava je Jan Žižka;

Rybaříci na modré zátoce
Potulný lovec

tvorba pro děti

Jiří Weil

ortodoxní Žid, i přesto propagátor Východu, doktor filosofie, vazby se SSSR; před transportem do Terezína uprchnul; od 45 zaměstnanec žid. muzea; s některými počiny komunistů se neztotožňoval, a dokonce od 1948 měl z režimu strach; měl zastánce např. Františka Halase, Karla Teige a nebo Konstantina Biebla (což jim způsobovalo problémy)

Moskva - hranice

velmi objektivní beletrie a reportáž

Život s hvězdou

vydáno 1949, zkritizováno; Weilovi bylo doporučeno, aby už nepsal

Pravicová literatura

jednoznačná obrana kapitalismu; katolická literatura se modernizuje: 1910 - 1920, pojem víra, vracejí se k historii, ale interpretují ji pozměněnou (Období temna označují jako Vrchol);

Jakub Deml

kněz, ortodoxní (například bez celibátu, kritika nadřízených, ...), 1908 odstoupen - přešel k literatuře; náladový - expresivní ; objeven samizdatem;

Hrad smrti
Tanec smrti
Zapomenuté světlo

meziválečný román; černá kniha; blízko k existencionalismu

Šlépěje

soubor všech možných textů, poznámek, komentářů

Moji přátelé
Jaroslav Durych

Královéhradecký lékař za 1. sv. války; v armádě pak zůstal; proti Karlu Čapkovi, ostrá kritika; pozdní lítost po 2. sv. válce;

Bloudění

„Větší valdštejnská trilogie“; pobělohorská doba, trilogie, Třicetiletá válka; Jezuité jako prvek naděje; archaismy;

Rekviem

„Menší valdštejnská trilogie“

Karel Schulz

v mládí medik a levičák; pak novinář a katolík;

Kámen a bolest

první díl plánované románové fresky: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Medici - vrchol renesance; realistické náročné čtení

Jan Čep

hluboký věřící, u Josefa Floriana; Čep mu překládal knihy; psal, pak emigroval do Francie

Hranice stínu

hrdina vracející se do vesnice; zázemí a bezpečnost - Bůh a rodná země;

Zeměžluč
Tvář pod pavučinou

povídky, venkovské prostředí; (Rais, Baar, ...); prvky spiritualismu ve venkovském realismu.

František Křelina

1951 uvržen do uranových dolů; představitel ruralismu, tj. literární směr zaměřený na venkov, opovrhování městskou civilizací, život podle tradic; časopis Sever a východ

Puklý chrám
Amarú, syn hadí

jezuité šířící osvětu v Jižní Americe

Josef Knap

+ Václav Prokůpek: ruralisté z Jičínska, uvrženi do lágru;

Vysoké jarní nebe
Václav Prokůpek
Žitný dvojklas

Nezařaditelní

Jaroslav Havlíček

prosadil se až po 2. sv. válce, prorazil v 60. letech psychologickým románem; často narušení jedinci jednající pudově a v afektu; romány zfilmovány v 90. letech;

Petrolejové lampy

tragický osud ženy - Štěpka Kiliánová, nehezká, chce se vdát, neví kudy kam, nemá možnosti; provdá se z nutnosti, stejně sňatek bere i manžel - spolužák z dětství - chudý notorický alkoholik;

Neviditelný

zfilmováno; typ - Americká tragedie (Balzac, Dreiser, Stendhal); hl. hrdina - Petr Švajcar;

Helimadoe

pět sester (Helena, Lurmila, Dora, ...), boj o vdavky, ...

Regionální literatura

Jarmila Glazarová

vyrůstala v dětském domově u Turnova, bezdětné manželství s o 30 let starším mužem;

Roky v kruhu

zaběhaný řád života, prvotní nápad - deníček, který předčítala známým a ti ji přesvědčili, aby jej vydala; v soutěži uspěl

Vlčí jáma

psychologický román, doba po opuštění dětského domova; není to čistě životopis; lékař a stárnoucí Klára adoptují dívku Jany, do které se lékař zamiluje, ale dominantní Klára to neví;

Česká poezie mezi světovými válkami

Poezie už není ani o 1. světové válce ani o vzniku ČSR. Dospívá civilismus (oslavuje technický pokrok, vědu a civilizaci) - S. K. Neumann, J. Hora a vitalismus (radost a oslava života) - K. Čapek, rozvíjí se poezie čistého srdce. Od dvacátých let nové trendy (K. Čapek - Francouzská poezie nové doby), hlavně proletářská poezie a poetismus.

Sdružení Devětsil, založeno 1920 jako svazek umělců; název od bratří Čapků, předsedové: V. Vančura, Jindřich Honzl. Devětsil sází na kolektivní pojetí, závazné stanovy - odchody Vančury, Wolkera, vyloučení Voskovce. Nové jméno - Svaz moderní kultury - Seifert, Nezval, Vančura, Werich. Jedna ze sekcí - Osvobozené divadlo.

Proletářské umění - autorem Jiří Wolker - základní teze proletářské poezie. Prostor pro poetizmus od 1924 - opakem proletářské poezie, lehkost a neangažovanost, Vítězslav Nezval, Papoušek na motocyklu. Zaniká s rokem 1930.

Proletářská poezie

Jiří Wolker

Rodiště Prostějov, od března 1922 v Devětsilu v Praze. Pobyt 1922 s Konstantinem Bieblem v Jugoslávii, zhoršení jeho TBC. S nástupem poetizmu 1922/23 se znepřátelí s Nezvalem a Tajgem.

Proletářské umění
O kominíkovi; O milionáři, který ukradl Slunce; O Jonym z Cirkusu

moderní pohádky plné symboliky

Nejvyšší oběť (div. hra)
Host do domu (1921, básnická sbírka)

významnější část jeho tvorby, poezie čistého srdce, láska, naivita, radost; básně Pokora, Pošt. schránka

Svatý kopeček

poéma, (dlouhá bás. skladba), obdoba Fr. poezie nové doby

Těžká hodina

umělecká změna, zcela podle proletářské poezie, revoluční agitační verše, zákl. forma - balada - O očích topičových, O nenarozeném dítěti, O snu; dějiště balad - svět moderní civilizace

Verše z pozůstalosti
Jindřich Hořejší

rodiště - Praha, bratr - Jan Alda; studoval ve Francii; tvůrce statistické terminologie; překládal francouzské básníky, Johan Rietus; přeložil Máj a Švejka do francouzštiny.

Hudba na náměstí, Korálový náhrdelník

básnické sbírky, proletářská poezie, velkoměsto, proletářské byty;

Den a noc

intimní lyrika, poetika, melancholie

Josef Hora

levicový novinář, Právo lidu, Rudé právo, České slovo, předseda Obce českých spisovatelů; tvůrce českého básnického spiritualismu - obdoba surrealismu, ale do svého nitra se noří za plného vědomí; motiv plynoucího času

Pracující den

Sbírka proletářské poezie, první sbírka českého básnictví;

Srdce a vřava světa
Bouřlivé jaro
Itálie

básnická sbírka poetismu, 'deník', odklání se od poetismu;

Struny ve větru
Kniha času a ticha

reakce na hrozbu fašismu; vlast, domov, tradice;

Máchovské variace
Domov

Vrchol díla

Vítězslav Nezval

rodiště: Biskoupky u Třebíče; spoustu času trávil s rodiči, pobýval v Brně, vystudoval FF-UK; od 1922 v Devětsilu; vytváří teorii poetismu;

Most
Podivuhodný kouzelník
Pantomima

Programová kniha poetismu, básně a teoretické statě;

Papoušek na motocyklu; Abeceda
Edison

bás. skladba, pět zpěvů; pásmo; zamýšlení nad smyslem člověka; světlo skutečné a duchovní

Signál času
Sbohem a šáteček
Žena v množném čísle; Praha s prsty deště; Absolutní hrobař
Matka naděje

verše proti fašismu; básnický vrchol;

Pět minut za městem
Manon Lescaut

Veršované drama, Abbé Prévost; věnováno E. F. Burianovi; oslava krásy českého jazyka;

Veliký orloj; Zpěv míru

Formálně skvělé verše, obsahově shnilé; za Z.m. obdržel medaili Světové rady míru (Moskva)

Chrpy a města
Dolce far niente; Z mého života; Depeše na kolečkách, Milenci z kiosku
Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou; Moderní básnické směry

Výše zmiňované - Nezvalova próza; v předposledním díle (Dnes ještě...) varuje před zneužitím zbraní

Konstantin Biebl

rodiště: Slavětín u Loun; 1916 na frontě, nakazil se TBC, otec spáchal sebevraždu; v díle velmi sebekritický; počátky - proletářské

Věrný hlas
S lodí jenž dováží čaj a kávu

Z jeho cesty na Jávu, obžaloba kolonialismu, exotika, erotika, dravost a hravost

Nový Ikaros

Obdoba apollinairovského pásma, volná asociace představ, prolínání časů

Bez obav
Jaroslav Seifert

Nositel Nobelovy ceny za literaturu 1984; na 5. sjezdu KSČ vyloučen ze strany; Pražák; nebyl proti režimu ale ani jej nepodporoval;

Město v slzách
Na vlnách T. S. F.

Bezdrátová telegrafie; sugestivní verše kvalitního poetismu;

Jaro, sbohem
Vějíř Boženy Němcové
Světlem oděna
Přilba hlíny
Šel malíř chudě do světa
Maminka
Halleyova kometa
Býti básníkem
Všecky krásy světa, 1981, Toronto

Básníci mezigenerace

František Halas

rodiště: Brno; jeden z nejuznávanějších básníků první poloviny 20. století; navazují na něj Bednář, Orten, Hrubín, Kainar; protikladem Vítězslava Nezvala; rebel, socialista a samouk; v básních se vyjadřuje velmi úsporně, nelibozvučná melodie;

Sépie
Kohout plaší smrt
Torzo naděje
Naše paní Božena Němcová
Já se tam vrátím
V řadě
Vladimír Holan

individualista a individualita; nepatřil do žádného bás. směru;

Blouznivý vějíř
Triumf smrti

profiloval se jako programový básník českého spiritualismu, velmi náročný, skeptický, tragický; 'podzemní pramen české poezie'; uzavírá se do sebe, obrací věci naruby;

Sen

český jazyk zaumný; dedikováno V. Chlebnikovovi

Kameni, přicházíš
Září 1938
Terezka Planetová

lyrická poema napsaná oněginskou strofou; chce oslavit Rudou armádu

Dokument

souhrn oslavných textů, Panychida, Dík Sovětskému svazu, Rudoarmějci

Mozartiana
Noc s Hamletem

básnická sbírka, konfrontuje stáří a mládí, ticho a mluvení; recitováno v Pražské Viole Radovanem Lukavským;

Sbohem
Vilém Závada

Spojen s Ostravskem (Hrabová); ředitel universitní knihovny; absolvoval FF UK; horoucí komunista, finské domky = vzpomínky z dětství;

Panychida
Siréna

obě básnické sbírky jsou obžalobou krutého světa, bolest, smutek

Město světla
Polní kvítí
Živote, díky

Katolická poezie

Bohuslav Reynek
Rybí šupiny
Smutek země

znalec Francie; tvořil překlady; manželka Suzanne Renaud;

Jan Zahradníček

Z Třebíčska; v Brně redaktorem časopisu Akord; od 1948 v nemilosti režimu; vězněm, během tomu mu zemře rodina, po návratu z vězení 1960 umírá;

Pokušení smrti
Pozdravení slunci
Korouhve
La Saletta

v P. smrti je ústřední motiv noc; P. slunci a K. jsou optimistické básnické sbírky; La Saletta - zklamání nad poválečným vývojem lidstva

Vývoj divadla 1850 - 1950

60. a 70. léta 19. století

Kulturní centrum - Praha; velmi urychleně se staví Prozatímní divadlo - 1862; první představení - Vítězslav Hálek - Král Vukašin; převažuje historická tematika

Emanuel Bozděch
Světapán v županu
Z doby kotiliónů

 

Základní kámen k Národnímu divadlu: 1868; finance - hlavně z Vídně ale i od obyvatel; požár Národního divadla - 1881, znovu postaveno - 1883; při otevření hrála Libuše B. Smetany;

80. a 90. léta 19. století

kvalitativní postup - převažují vyčichlé postupy, ale někteří posunují uměleckost dopředu: Jaroslav Vrchlický - Hippodamie, Julius Zeyer - Radúz a Mahulena, Noc na Karlštejně

objevují se také překlady; kočovné divadelní společnosti - do roku 1945; přichází vlna realismu

Ladislav Stroupežnický

dramaturg Národního divadla; na veřejnosti se pohyboval s maskou; sám dramata i tvořil;

Zvíkovský rarášek
Paní mincmistrová
Naši furianti

první realistická hra; porušuje idylickou představu české vesnice, rozvrací společenské mínění, odkrývá pravdu; hl. postavy - Dubský, Bušek - bohatí sedláci, kteří manipulují se vším tak, aby na místo ponocného dosadili svého favorita - polarizace vesnice; vše urovná švec Habršperk; hráno dodnes

Gabriela Preissová

zamilovala se do Slovácka, chce psát o vesničkách

Tyto její hry byly při premiéře vypískány, takže vzdala psaní;

Gazdina roba

3 dějství; zhudebnil J. B. Foerster: Eva (opera); Gazdina - nepořádná hospodyně; děj na moravské vesnici, soc. nerovnost; milenecký příběh: Mánek + Eva - bohatý katolík a chudá evangelička; svatby, které si nepřáli, utečou k sobě, ona zjistí, že je on slaboch a tak (Eva) skáče do řeky a utopí se.

Její pastorkyňa

hlavní postavy - kostelnička a její dcera Jenůfka; má dva nápadníky - Laco a Štefa; Laco ji miluje pro její duševní krásu, Štefa pro krásu fyzickou; Štefa s ní čeká dítě a tak Laco Jenůfku poraní, aby se Štefovi nelíbila a nevzala si ho.

Alois a Vilém Mrštíkové
Maryša

pět dějství; Francek + Maryša, otec Lízal, mlynář Vávra, Francek jde na vojnu

Velké scény 20. století

1907 vzniká konkurence Národnímu divadlu - Divadlo na Vinohradech; sází na známé herecké tváře, mezi oběma divadly je řevnivost a nevraživost; Národní divadlo - spíše staromazáctví - zasloužilí herci se vyzdvihují a neradi přijímají nováčky;

Jaroslav Kvapil

první moderní český divadelník; živí se jako novinář; ožení se s Hanou Kubešovou; začíná se zajímat o divadelní tvorbu, jelikož jí chce psát hry;

roku 1921 si Jaroslav Kvapil vymění místo s Karlem Hugo Hilarem - Kvapil jde do Vinohradského divadla, Hilar se přesouvá do Národního divadla; poslední rok života stráví ve vězení;

byl špičkovým tvůrcem Lyrického dramatu

Princezna pampeliška
Rusalka
Karel Hugo Hilar

oponent a konkurent J. Kvapila; manželka Zdena Baldová; propagátor jevištního expresionismu, ve stáří - zcivilnění;

František Langer
Periferie

celkem 15 scén, na každé se jedná o vraždě, což je také hlavní motiv; vše komentuje muž před oponou

Jiří Mahen

vystudoval FF UK; učí na moravských středních školách; v Brně uznávaná osobnost; pracuje v knihovně; v květnu 1939 spáchá sebevraždu jako akt protestu; píše především historické hry;

Jánošík
Mrtvé moře
Nasreddin čili Nedokonalá pomsta
Husa na provázku

Střední a malé scény 20. století

po 1880; měšťanská společnost; kulturně-podnikatelské aktivity se snahou zbohatnout se mění;

Pavel Švanda

zakladatel Švandova divadla: kapacita několik set diváků, působí zde třeba Hana Kubečková-Kvapilová;

 

Kabarety

šantány - zábavní společnosti = varieté (z Paříže = kankán);kabarety - rozměrově menší, nová forma; přechodová fáze k malým div. scénám

Lucerna - nejznámější kabaret; majitel - Václav Havel; angažován byl Jaroslav Kvapil a jako herec Karel Hašler - hašlerovský typ kabaretu - cylindr, frak a hůlka;

Ta naše písnička česká
Po starých zámeckých schodech

 

Rokoko - rovněž velmi známý kabaret; protikladem - kabaret v Řetězové ulici, kavárna Montmartre; navštěvoval jej třeba J. Hašek, E. E. Kish; galerka; Emča Revoluce, Apač - moderní tanec

Červená sedma - intelektuální kabaret; zakladatel - Jiří Červený; politická satira; rozpad - 20. léta;

po roce 1918 jsou tyto hlavní motivy: 'one man show', němé filmy a jejich osobnosti, improvizace;

Levicová avantgarda

Osvobozené divadlo

květen 1925, Praha, Žižkov;

Cirkus Dandin

adaptace Moliéra, režie: Jiří Frejka, herci: Nedbal, Neumann; Ceomedia dell' Arte; avantgarda; nabídky z Devětsilu; divadlo se stane sekcí Devětsilu od února 1926, divadlo Na Slupi + Jindřich Honzl; stěhují se do Umělecké besedy; v březnu 1927 vzniká pře mezi Honzlem a Frejkou; Frejka odchází do Vinohradského divadla, Honzl do Osvobozeného divadla na Malé straně;

Jiří Voskovec (1905 - 1981) a Jan Werich (1905-1980)
Vest - Pocket - 'Revue

Vše začalo na Umělecké besedě 19.4.1927 předvedením této hry; = "Malá kapesní revue"; název dadaisticky z krabičky od sirek; původní jméno Voskovce - Wachsmann, Werich - Rich; tvořili parodie na hašlerovské kabarety, učitelskou zkostnatělost, „hovadismy“; klauni Publius Ruka a Simpronius Houska; tradici forbín - od jednoho představení, kdy spadly kulisy a museli bavit diváky před oponou; V.P.R. hrají 208×; oba skončí se studiem práv;

v Osvobozeném divadle se vedle poetistické sekce vytvoří komická, obě splynou a V+W se stanou vůdčí osobnosti.; scéna se přestěhuje do divadelního sálu paláce Adria na Václavském náměstí, pak do paláce U Nováků;

od roku 1928 spolupracují s Jaroslavem Ježkem - hudební úspěch; nejznámější píseň - Tmavomodrý svět; těžká partitura, písně, jež si po čase zpívá celý národ; pak angažují J. Jenčíka a Jenčíkovy girls;

Premiéra skafandr
Fatamorgána

Oni sami tuto hru hodnotí jako svou nejlepší

Ostrov dynamit
Golem

Všechny čtyři hry - čistý humore, bezpředmětný, komika; poté už sami cítí, že zabředávají; klišé; neví jak z toho ven, až přijdou světové hospodářské krize 30. let; - začíná politické divadlo; adresní politická satira; hrají personifikovaný lid;

Caesar 1932
Svět za mřížemi
Pudr a benzín (film)
Peníze nebo život (film)
Osel a stín

obrovský ohlas, evropský rozměr; adaptace Lukiána - starého antického dramatika; městečko Abdéra = Kocourkov; karikatura německého fašismu; zesměšňují A. Hitlera; na představení chodí cenzoři;

Kat a blázen
Hej rup
Svět patří nám

tyto dvě levicové, politicky orientované hry

Balada z hadrů

aktualizace Villona

Nebe na zemi
Rub a líc
Těžká barbora

Eidam × Yberland - města; V+W zde předpověděli začátek 2.SV (!); (fingované přepadení Yberlandu naoko Yberlanďany)

Pěst na oko aneb Caesarovo finále
Hlava proti mihuli

Osvobozené divadlo bylo den před premiérou této hry uzavřeno; Voskovec do USA, Werich a Ježek odlétají 9.1. 1939; v USA se nemohou sjednotit s jejich div. kulturou, umírá Ježek, V+W si nerozumí;

vracejí se 1945, studují Divotvorný hrnec, ale už si nerozumějí, Voskovec odjíždí, má dobrou divadelní kariéru v USA jako herec vážných klas. rolí; Werich těžce nemocný, s Voskovcem si píše; díky známostem s J. Fučíkem není perzekuován, Golema předělá na film Císařův pekař a Pekařův císař;

Werich se zabývá filmem i v 60. letech, hraje např. v Byl jednou jeden král; Až přijde kocour; Uspořená libra - hraje s J. Sovákem

Italské prázdniny
Fimfárum
Emil František Burian

všestranně umělecky orientovaný člověk - nejvíce - divadlo a literatura; od 14 žije sám v Praze, studuje konzervatoř; propagátor Jazzu; 1924 se hraje jeho první opera v ND; spoluzakladatel Osvobozeného divadla, propagátor avantgardního divadelnictví; založí divadlo Dada, přejmenuje na Moderní studio; další divadla pojmenovává podle posledního letopočtu divadelní sezóny (D33, D34); komunista agresivního typu, "školí" herce;

Činžák Evropa

Toto dílo zakázáno; zvyšuje uměleckost svých děl, stále více uznáván v celé Evropě; Vysoká škola divadelnictví; vyloučen za protesty proti popravě režiséra Mejercholda; stále se zlepšuje; dramatizuje Dyka, Puškina, Nezvala

Vojna
Kavkazský křídový kruh
Matka Kuráž a její děti
Žebrácká opera

 

během války nespolupracuje s fašisty, deportován do koncentračních táborů; po návratu do svých her přidává motivy z nich; stává se podezřívavý, senilně se snaží zalíbit Gottwaldovi;

Pařeniště

Česká literatura za druhé světové války

trivergence literatury: domácí oficiální (režimní), domácí neoficiální (antirežimní) a exilová (antirežimní);

Poezie

má předpoklad reagovat na změny rychleji; alegorií kritizuje fašismus, zesměšňuje, lze cítit zoufalství a bolest, zmar

Václav Černý

vnímán jako pokračovatel F.X.Šaldy; vězněn nacisty a komunisty; existencionalismus;

Jarní almanach básnický

rozdělení na dva básnické proudy - Skupina 42 a Ohnice;

Jiří Orten

nesplněná naděje českého básnictví; původem žid (Ohrenstein); kult. pracovník Pražské židovské obce; náhlý konec života s otazníkem;

Jeremiášův pláč
Ohnice
Elegie

verše z pozůstalosti;

Červená kniha, Modrá kniha, Žíhaná kniha

psal si deník; převážně rozhovory;

Próza

Historická

Jiří Mařánek
Rožmberská trilogie
Barbar Vok
Romance o Závišovi
Petr kajícník
Miloš Václav Kratochvíl
Osamělý rváč
Život Jana Amose
Evropa tančila valčík
Evropa v zákopech
František Kožík

textař, scénárista, autor životopisů

Největší z Pierotů
Básník neumírá

příběh Luise de Camoese

Miláček národa

životopis J.K.Tyla

Na křídlech větrného mlýna
Neklidné babí léto

Psychologická

Václav Řezáč

ČSÚ; ředitel nakladatelství Český spisovatel;

Černé světlo
Svědek
Rozhraní

řeší motiv zla v lidském nitru; jakoby navazuje na Olbrachta; román o románu;

Nástup; Bitva

české pohraničí po 1945; zkreslené

Láska k domovu

Jan Drda

Příbram; vystudoval FF UK; šéfredaktor Lidových novin, pak Lidové demokracie; od 1949 předseda svazu československých spisovatelů - do 1956;

Městečko na dlani

městečko Rukapáň ze starých časů; oslava potlačovaného češství

Hrátky s čertem
Dalskabáty hříšná ves

báchorková hra, čeští venkované a čerti = fašismus; čert Mates

Němá barikáda

chtěl zmást, mystifikovat, přesvědčit, že Češi za 2.SV aktivně bojovali a vzdorovali; silně neobjektivní, ale velmi dobře napsané; Vyšší princip, Hlídač dynamitu, Pancéřová pěst;

Julius Fučík

zakládající člen KSČ; absolvent FF UK; intelektuál; obdivovatel sov. svazu;

V zemi, kde zítra znamená již dnes
V zemi milované

popisoval dobrou ekonomiku ale ne špatnou totalitu; po mnichovských událostech přechází do anonymity; píše ideologický odboj; převezen do Petschkova paláce; popraven v Berlíně; před tím ale tráví rok ve vězení na Pankráci a píše motáky - kusy papíru, kam píše, co se s ním dělo, vydá je jeho žena Gusta:

Reportáž psaná na oprátce

jedno z nejpřekládanějších českých děl; z Fučíka byla udělána vnucovaná modla;

Česká poezie od 1945 do současnosti

Oslava osvobození

oslava sov. svazu, ten nás osvobodil, pochlebovačná poezie; změna až 1956 na sjezdu československých spisovatelů; trivergence literatury opět;

v 70. letech se objevuje úpadek zájmu o poezii, ta přetrvává v různých formách, např. Jiří Suchý a divadlo Semafor;

František Hrubín

Pražák, pobýval po válce v oblastech Jihočeského kraje; vyhraje básnickou soutěž 1933; nastoupí díky tomu jako knihovník v Pražské městské knihovně; 1946 vyhozen; okupaci odsoudil, zákaz publikování;

Zpíváno z dálky

vyhrál s tímto básnickou soutěž; výrazná milostná lyrika;

Cikády
Jobova noc

na konci války; styděl se za sebe a svou pasivitu; bojí se o lidstvo; jedna z básní: Hirošima

Můj zpěv
Proměna

dvojitá linie příběhu, postupně splývá

Romance pro křídlovku

vypsání z bolesti, kterou v sobě nosil 30 let; lyricko-epické; volný verš; ichforma; láska od kolotočů

Srpnová neděle

divadelní hra; divadelní událost; generační konflikt;

Říkejte si se mnou; Říkejte si pohádky

pohádky pro děti; ale také leporela a omalovánky

Špalíček veršů a pohádek; Pohádky tisíce a jedné noci

Poezie všedního dne

Miroslav Holub

imunolog; dělá také přednášky o básnictví, chodí na sympozia;

Denní služba
Achilles a želva
Jdi a otevři dveře
Žít v New Yorku
Jiří Šotola

přivítal únor 48, pak ale vystřízlivěl;

Venuše z Mélu
Tovaryšstvo Ježíšovo

historický román; Jezuité u nás v době temna; alegorizované a nadčasové

Kuře na rožni
Pěší ptáci
Cesta Karla IV. do Francie

dramata s historickou tematikou; poselství: dějiny usmýkají každého - kmána i pána

Milan Kundera

Brňák; vystudoval FAMU; literaturu mu nabídli; věřil komunismu, pak ale kritizoval; 1975 odchází do Francie; musí se naučit francouzsky natolik, aby mohl dobře psát; distancoval se od svých dřívějších děl;

Monology

toto dílo není prorežimní, ale i přesto se ho zřekl; milostná poezie;

Josef Kainar (1917 – 1971)

narozen v Přerově; syn železničáře, proto také jeho časté motivy vlaků; hrál na koncertní úrovni na klavír, kytaru a housle; během války různá zaměstnání; po válce novinář a spisovatel na volné noze, jazzman a rybář; člen Ohnice;

Nové mýty

existencionální, skeptické, návaznost na Jiřího Ortena; 2. SV;

Český sen

prokomunistické, ale neservilní;

Člověka hořce mám rád (1959)

sbírka básní všedního dne; báseň Laciné věci;

Lazar a píseň (1960)

nejdůležitější dílo; skeptické verše, hrdost a skromnost = být člověkem;

Moje blues
Rozhlásky

návaznost na tradici Eduarda Basse; vydáváno v novinách;

Václav Hrabě (1940 – 1965)

za svého života nevydal žádnou básnickou sbírku, přesto se stal legendou; znal jazz a vlivné lidi; ovlivněn Ginsbergem;

Věk slasti (1967)
Blues v modré a bílé (1977)
Blues pro bláznivou holku

jediné autentické vydání Hrabalovy poezie; díky jeho synovi Janu Myškovskému;

Oldřich Mikulášek

Brňák; redaktor deníku Rovnost; pokračovatel Františka Halase;

Ortely a milosti; Šokovaná růže
Jan Skácel

Brňák; redaktor deníku Rovnost; šéfredaktor časopisu Host do domu; dnes hojně recitován

Hodina mezi psem a vlkem
Smuténka

zpracováno Hradišťanem Jiřího Pavlicy;

Karel Šiktanc

šéfredaktor knižního nakladatelství Mladá fronta;

Heinovské noci
Adam a Eva
Český orloj
Miroslav Florian

zpěvák; bás. talent; Otevřený dům – poezie všedního dne; vítal okupaci 1968;

Otevřený dům
Tichá pošta
Jáchym Topol (1962)
Jiří Hásek (1960)
Ivan Diviš
Ivan Wernisch
René Król

Česká próza od roku 1945 do současnosti

nejčastější téma: 2. SV, nejvíce v 60. letech; Jan Drda, Marie Pujmanová (Lidé na křižovatce);

Jiří Marek

nezakázaný autor; přijal únor 1948; docent literatury na UK;

Muži jdou ve tmě

českoslovenští letci v Anglii; atentátníci na Heydricha;

Panoptikum hříšných lidí města Pražského

skrytí kriminálníci, underground, pražská Galerka;

Můj strýc Odysseus
Ferdinand Peroutka (1895 – 1978)

veliký a významný novinář; redaktor politického týdeníku Tribuna; autor kritických a historických esejů (Jací jsme); kritik T. G. Masaryka: od něj získal dotaci na vlastní periodikum -> Přítomnost; nezávislé, objektivní, kvalitní; 6 let v koncentračním táboře; 1950 – 1978 v USA; ředitel oddělení rádia Svobodná Evropa; polemiky s Pavlem Tigridem;

Jací jsme
Budování státu
Oblak a valčík (drama 1947 + román 1976)
Pozdější život panny
Jan Otčenášek (1924 – 1979)
Občan Brych (1955)

intelektuál nesouhlasící s únorem 1948 chce emigrovat, ale díky lásce k vlasti to neudělá;

Romeo, Julie a tma
Kulhavý Orfeus

Orfeus – studentská organizace bojující proti okupaci; problémy => kulhavý;

Ladislav Grosman

Slovák, autor předlohy pro film, který byl jako vůbec první československý snímek oceněn Oskarem;

Obchod na korze

švec dostane příkaz vyhostit ze svého okolí všechny Židy; mísí se v něm pocity chtíče po majetku a lidských hodnot a zásad;

Jan Procházka

nejprve komunistickému režimu věřil, pak ho ale tenhle režim psychicky zničil

Přestřelka
Ať žije republika

protichůdný názor než publikuje Jan Drda v Němé barikádě; postava koníka;

Kočár do Vídně
Ucho
Ladislav Mňačko

Slovák, píše slovensky, všechno překládáno do češtiny;

Smrt si říká Engelchen
Noční rozhovor

člověk ukrývající se před koncentračními tábory v samotném Německu

Jak chutná moc
Ladislav Fuks (1923 – 1994)

neurotik, samotář, homosexuál, ovlivněn psychoanalýzou, surrealismem, existencionalismem; uzavírá se ve svém tmavém světě;

Pan Theodor Mundstock (1963)

Žid připravující se na svůj přesun do koncentračního tábora; má připraveny téměř všechny varianty průběhu, ale když vyjde z domu, srazí ho auto;

Spalovač mrtvol

virtuózní dílo; smrt jako vykoupení pro zaměstnance krematoria, který chce výš a dál;

Myši Natálie Mooshaberové; Příběh kriminálního rady; Oslovení z tmy; Vévodkyně a kuchařka;
Arnošt Lustig (1926)

Žid, Pražák, prošel Terezínem, Osvětimí, Buchenwaldem; novinář a reportér; u založení Izraele; jeho dílo je monotéma: koncentrační tábory;

Démanty noci
Dita Saxová
Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou
Krásné zelené oči
Ludvík Aškenazy

syn židovských rodičů; svědek jejich zabití; neuměl česky – naučí se od Lustiga a Oty Pavla, zůstal v ČR od 1942; 1948 u založení státu Izraele; tvoří rozhlasové hry; od 1968 mimo ČR;

Dětské etudy; Ukradený měsíc;

konfrontace světa dospělých a světa dětí

Vajíčko; Praštěné pohádky
Ota Pavel

původní jméno Popper, židovská rodina; otce a bratry do koncentráku; sportovní novinář a redaktor, specializace na Duklu Praha (jel s nimi do USA)

Dukla mezi mrakodrapy; Syn celerového krále; Pohár od Pánaboha
Fialový poustevník

do 1964 – ZOH v Insbrucku je v invalidním důchodu kvůli bláznovství;

Smrt krásných srnců; Jak jsem potkal ryby
Josef Škvorecký

Náchod; FF UK; manželka Zdena Salivarová, s ní do Toronta, zakládají 68-Publishers, asi 100 knih prózy a překlady a scénáře;

Zbabělci (1964)

anti-drdovské (jako Jan Procházka); Náchod, dle skutečné události; Danny Smiřický – hl. postava; další romány také s hl. postavou Dannym:

Prima sezóna; Tankový prapor; Mirákl
Příběh inženýra lidských duší; Sedmiramenný svícen; Hříchy pro pátera Knoxe; Bassaxofon; Pulchra;
Bohumil Hrabal (1914 – 1997)

spisovatel světové úrovně; hojně překládán; solitér; do rodiny často přicházel strýc se spoustou historek -> Postřižiny; po válce střídá mnoho povolání (ČD, pojišťovák, třídič papíru, kulisák); od 1975 mohl publikovat; manželka umírá v polovině 80. let; sám na své chatě se stovkou koček -> často v dílech;

Pábitelé – fyzicky nepřitažliví lidé, ale hodní, dobří s pozitivním vlivem na okolí;

Skřivánek na niti; Perlička na dně; Pábitelé;
Ostře sledované vlaky; Postřižiny; Slavnosti sněženek; Příliš hlučná samota
Svatby v domě; Večerníčky pro Cassia
Vladimír Páral (1932)

vystudoval chemii na VŠCHT; po osobní chybě přeřazen na oddělení k desítkám žen -> jeho dílo o ženách a sexualitě;

Veletrh splněných přání; Soukromá vichřice; Katapult; Milenci a vrazi; Profesionální žena

nejzajímavější – Soukromá vichřice; zajímavý autorský styl;

Radost až do rána; Romeo a Julie 2003; Playgirls
Miroslav Horníček

herec; po boku Wericha 1955 – 1960; televizní pořad Hovory H;

Hovory přes rampu
Dobře utajené housle
Listy z Provence
Chvála pohybu
Milan Kundera (1929)
Umění románu

literárně teoretická kniha; vzor – Vladislav Vančura;

Směšné lásky (tři sešity)
Žert

Ludvík John; přivítal únor 1948, pak pochybuje, okolí si ho všímá, prozradí se; dají ho k Černým baronům; on jim to oplatí Žertem, zesměšněním; positivismus, relativismus; v tomto díle ještě jde o děj; ještě ne postmodernismus;

Život je jinde; Valčík na rozloučenou; Kniha smíchů a zapomnění; Nesnesitelná lehkost bytí; Nesmrtelnost (1990)

od 1976 žije ve Francii, naučí se velmi dobře francouzsky a píše v tomto jazyce od 90. let;

Zrazené testamenty; Pomalost; Totožnost; Neznalost
Pavel Tigrid (1917 – 2003)

Pavel Schönfeld; Žid; unikl 1939 do Velké Británie; zpravodaj BBC; 1945 – 1948 na Slovensku, neúspěšné pokusy o nezávislou žurnalistiku; do 1952 v rádiu Svobodná Evropa u Ferdinanda Peroutky; časopis Svědectví; ve Francii se snaží pomáhat exulantům, tvoří jejich střed;

Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu

české dějiny 1918 – 1988 v kostce;

Jarmila Loukotková
Navzdory básník zpívá
Ludvík Souček

literatura faktu; záhadolog

Tušení stínů
Radek John

novinář; dramaturg, publicista, redaktor TV Nova;

Proč?; Bony a klid; Memento; Jak jsem viděl Ameriku
Zdeněk Mahler

spisovatel, muzikolog, hudební kritik a teoretik; specialista na Mozarta a klasicismus;

Sbohem můj krásný plameni; Nekamenujte proroky
Michal Viewegh
Názory na vraždu
Báječná léta pod psa; Výchova dívek v Čechách
Román pro ženy
Halina Pawlowská

literatura pro ženy; připomíná Jindřišku Smetanovou; šéfredaktorka Story, nyní Šťastný Jim;

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci; Díky za každé dobré ráno; Banánové rybičky
Iva Pekárková (1963)

v současnosti píše cestopisy; pobývala v rakouském utečeneckém táboře

Péra a perutě; Dej sem ty prachy; Kulatý svět; Gang zjizvených; Třicet dva khwanů; Do Indie

České divadlo od roku 1945 do současnosti

rozvíjí se velká kamenná divadla; konec kočovného herectví; vznikají velké divadelní soubory;

nejznámější režiséři: Otomar Krejča, Alfred Radok, Miroslav Macháček, Petr Lébl, Ivan Rajmond, Petr Oslzlý;

nejznámější herci a herečky: Josef Kemr, Miloš Kopecký, Josef Somr, Jana Hlaváčková, Stella Zázvorková, Květa Fialová, Jiřina Jirásková;

Divadlo Semafor

pokračování tradice Osvobozeného divadla;

Jiří Suchý, Jiří Šlitr
Člověk z půdy (1959)

bez Šlitra, hlavní role Miroslav Horníček;

Jonáš a Tingl Tangl; Taková ztráta krve; Dobře placená procházka

hudební složku: Ferdinand Havlík;

Kytice

s Jitkou Molavcovou

Miroslav Šimek, Jiří Grossman

výsledek vnitřního dělení Semaforu; po úmrtí Jiřího Grossmana 1971 si Šimek hledá partnery: Luděk Sobota, Petr Nárožný, Jiří Krampol, Zuzana Bubílková;

Návštěvní dny; Besídky

Další

Václav Havel (1936)

vystudoval střední průmyslovou školu; první divadelní hry píše a nacvičuje s vojáky a vojně 1957 – 1959; manželka Olga Šplíchalová; díky Janu Weichovi, rodinnému příteli, je přijat na místo kulisáka do divadla ABC; pak divadlo Na Zábradlí; zde kolem 1968 hlavním dramaturgem; spolupracuje s Grossmannem a Otokarem Krejčou; ze světa dostává tantiémy; vedl polemiky s Milanem Kunderou; otevřený dopis Gustavu Husákovi; signatář Charty 77; zatčen a propuštěn; zakladatel Výboru na Obranu Nespravedlivě Stíhaných; ve vězení přes dva roky; autor manifestu Několik vět; Občanské fórum -> Občanské hnutí -> prezidentem ČSSR, ČSFR, ČR;

v díle: schematičnost, strojovost; odcizování člověka společnosti i sobě sama; absurdní humor; děj až druhořadý; prostředek odcizení – jazyk a fráze

Zahradní slavnost; Vyrozumění; Ztížená možnost soustředění; Vernisáž; Audience; Protest; Largo dezolato; Asanace; Antikódy; Dopisy Olze; Dálkový výslech

Vernisáž, Audience, Protest: aktovky = jednoaktové hry;

Vyrozumění – umělý jazyk Ptydepe a Choruchor;

Pavel Kohout (1928)

básník, dramaturg, režisér, dramatik, prozaik; ve světě náš třetí nejuznávanější dramatik po Čapkovi a Havlovi; u nás méně známý; člen Souboru Mladých Julia Fučíka;

po 1960 změna - velmi kritický ke společnosti a komunismu; po 1989 spolupráce na urovnání česko-německých vztahů;

Verše a písně; Čas lásky a boje;

za tato svá díla se na 4. sjezdu československých spisovatelů omlouvá; proto po 1968 problémy s režimem;

Zářijové noci; Taková láska; August August, august; Ubohý vrah; Nuly

dramata; A. A. a.: prostředí cirkusu a manéže; cirkus = socialismus; kdo je ředitel?; „Miluju cirkus, protože v něm žiju.“

Z deníku kontrarevolucionáře (1969); Katyně; Kde je zakopán pes; Konec velkých prázdnin

próza; Katyňe – žena „vyučením“ kat, postava Lízinka, krutá; K. v. p.: osudy exulantů v Rakousku v 80. letech, TV seriál;

Světová próza v 2. polovině 20. století

vliv zážitků z 2. světové války; použití atomových zbraní v Japonsku, poválečný neklid, napětí mezi Západem a Východem, poznávání vesmíru, globální problémy lidstva (nemoci, drogy, nezdravé životní prostředí, národnostní a rasové boje, hlad, zločinnost); v 80. letech rozpad socialistického bloku Světová literatura 2. poloviny 20. století: znaky a odraz války - protest proti její krutosti;

Pierre Boulle

Francouz; autor sci-fi; v Indočíně v 2. SV bojoval proti Japoncům;

Most přes řeku Kwai

japonský zajatecký tábor; zfilmováno;

Planeta opic
Joseph Heller

americký romanopisec a dramatik; během 2. SV působil v Evropě u bombardovací letky; učitel literatury v New Yorku;

Hlava XXII

román o kapitánu Yossarianovi; svérázným černým humorem zobrazil absurditu válečné mašinérie; jeden z nejlepších románů o 2. SV;

Norman Mailer

snaží se popsat propojení vědomí s během lidské historie; ztrácí víru v to, že člověk je schopen pochopit a ovlivnit svět kolem sebe

Nazí a mrtví

jeden z nejlepších amerických románů o 2. SV; motiv: bitva o Guadalcanal;

Patric Ryan
Jak jsem vyhrál válku

Ernest Goodbody; ichforma; zážitky z 2. SV; zvláštní smýšlení, nadřízení se ho obávají;

Curzio Malaparte
Kaput; Kůže

příchod Angličanů do Itálie během 2. SV; vyobrazuje pohrdání Italy ze strany Angličanů a obdiv Angličanů v očích Italů;

Valentin Rasputin
Loučení; Žij a pamatuj

dezertér a jeho loučení;

Jurij Bondarev
Hořící sníh

patetický obraz hrdinství, panoramatická próza

Michail Šolochov

ruský spisovatel, publicista, novinář, učitel, poslanec Nejvyššího sovětu; členem vedení Svazu sovětských spisovatelů; od roku 1939 byl také členem Akademie věd

Osud člověka
Donské povídky
Tichý Don
William Styron

Pulitzerova cena 1968;

Sofiina volba

složitě komponovaný psychologický román, v němž autor na pozadí hrdinčiny zkušenosti z nacistického koncentračního tábora zkoumá otázky rasismu, sexu a viny;

Další literární styly

Existencionalismus

filosofický směr; výrazně anti-racionalistický charakter; orientováno na problémy člověka, a jeho existenciální otázky; středem všeho je člověk;

Jean Paul Sartre
Karl Jaspers

Neorealismus

Itálie; ve filmu;

Alberto Moravia
Horalka; Římanka;

Beat generation – Bídníci

Jack Kerouac
Andělské pustiny
Na cestě
Podzemníci
Allen Ginsberg

nejmladší představitel Beat generation; několikrát navštívil naši zemi; režimem vyhoštěn, vrátil se několikrát i po listopadu 1989;

Velký marihuanový švindl
Charles Bukowski

undergroundová tvorba i způsob života; oblíbený u dnešní generace;

Ženy
Šunkový nářez
Hollywood

Absurdní literatura

Samuel Beckett
Čekání na Godota
Eugene Ionesco
Plešatá zpěvačka

Postmodernismus

Umberto Eco

současný italský filosof a romanopisec; pohybuje se mezi literárními teoretiky a díky dobré znalosti historie je také velmi čtený autor beletrie;

Foucaultovo kyvadlo
Jméno růže
Baudolino